Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Se începe căutarea
Cautare Google
18h400

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 400

privind aprobarea documentatiei de urbanism
PUD "Demolare constructie si construire imobil locuinte
cu cabinet stomatologic la parter" În Sibiu,
str. Calea Dumbravii, nr. 80
Investitori : Bobes Simion Adrian si Bobes Mihaela Monica


          Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinarã din data de 31.10.2018,
Analizând Raportul nr. 82363/22.10.2018 prin care Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism propune aprobarea documentatiei de urbanism: PUD "Demolare constructie si construire imobil locuinte cu cabinet stomatologic la parter" pe terenul înscris în C.F Sibiu: nr. 115602, nr. cad: 115602, nr. top. 4014/10/1/1/1 în suprafatã de 329 mp, proprietatea investitorului Bobes Simion si Bobes Mihaela Monica, conform proiect nr.30/2017 întocmit de SC. LUMI&COMP SRL - sef proiect arh. Lucian Bobes, specialist atestat RUR, cu respectarea conditiilor impuse în avizele de specialitate,
Vãzând raportul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor publice, protectia mediului înconjurãtor, conservarea monumentelor istorice si de arhitecturã,
Având în vedere prevederile PUG Sibiu aprobat cu HCL 165/2011,
În conformitate cu dispozitiile art. 25, 48 si 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificãrile si completãrile ulterioare si ale art. 2, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executãrii lucrãrilor de constructii, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. "c", alin.(5) lit."c" si ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administratia publicã localã, republicatã, cu modificãrile si completãrile ulterioare,


HOTARASTE

Art.1. Se aprobã documentatia de urbanism: PUD "Demolare constructie si construire imobil locuinte cu cabinet stomatologic la parter", situat în Sibiu, str. Calea Dumbravii, nr. 80, pe terenul înscris în C.F Sibiu: nr. 115602, nr. cad: 115602, nr. top. 4014/10/1/1/1 în suprafatã de 329 mp, proprietatea investitorului Bobes Simion si Bobes Mihaela Monica, cu respectarea conditiilor impuse în avizele de specialitate.

Art.2. Etape obligatorii pentru realizarea obiectivului:

    1. Se instituie în sarcina proprietarilor (pânã la emiterea autorizatiilor de construire) obligatia reglementãrii juridice si cedãrii suprafetelor de teren 37,0 mp (în favoarea Municipiului Sibiu) în vederea realizãrii/extinderii acceselor auto/pietonale si a strãzilor propuse a fi lãrgite conform PUG Sibiu, si a Plansei U-04 Obiective de utilitate publicã.
    2. Obtinerea autorizatiilor de construire pentru constructiile propuse.
    3. Întocmirea proceselor verbale de terminare a lucrãrilor de construire si emiterea certificatelor de atestare a constructiilor, în vederea întabulãrii.

Art.3. Lucrãrile de amenajare si modernizarea acceselor propuse (carosabile si pietonale) iluminat public si lucrãrile de bransare la retelele edilitare publice se vor efectua de cãtre investitori, pe cheltuiala acestora. Retelele edilitare prevãzute mai sus, indiferent de modul de finantare, intrã în proprietatea publicã, conform art. 29 din HG. 525/1996.

Art.4. Documentatia se aprobã cu principalii indicatori:

a) POT max. = 60%
    CUT max. = 2,4


b) Regim maxim de înãltime: H max =S+P+3+M / S+P+3+R / S+D+P+2+M / S+D+P+2+R
    H cornisã = max. 16,00 m
    H coamã  = max. 20,00 m

c) Amplasarea clãdirilor:

    - fatã de aliniament 3,00 m
    - fatã de limitele laterale: Pânã la adâncimea de max. 15,00 m de la aliniamentul rezultat în urma realinierii, clãdirea va fi amplasatã pe limitele de proprietate. Dupã depãsirea adâncimii de 15,00 m de la aliniamenul rezultat în urma realinierii, clãdirea se va retrage cu o jumãtate din înãltimea mãsuratã în punctul cel mai înalt, dar nu mai putin de 3,00 m.
    - fatã de limita posterioarã: Clãdirea se va retrage cu o distantã minimã egalã cu înãltimea mãsuratã în punctul cel mai înalt, dar nu mai putin de 5,00 m.

d) Circulatii si accese:
    Accesul auto si pietonal se va realiza din str. Calea Dumbravii conform Plansei U-02 Reglementãri urbanistice.

e) Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform anexei nr.2 din Regulamentul Local de Urbanism  aferent PUG Sibiu aprobat cu HCL 165/2011.
    Se propune un numãr de 6 locuri de parcare, care vor  fi amplasate în interiorul parcelei, fãrã sã afecteze circulatia publicã.

f) Spatii libere si spatii plantate: 14,72% conform plansei U-02 Reglementari urbanistice si conform PUG Sibiu aprobat cu HCL 165/2011.

g) Depozitarea si colectarea deseurilor: Se vor respecta prevederile Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Sibiu aprobat cu HCL nr.129/30.04.2015.

Art.5. Se însuseste Raportul de informare si consultare a publicului înregistrat cu nr. 52853/04.07.2018, prin care a fost îndeplinitã procedura prevãzutã conform HCL 137 din 2011, privind Regulamentul local pentru informarea si consultarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului si urbanism.

Art.6. Prezenta documentatie de urbanism, are valabilitate de maxim 36 luni de la data aprobãrii acesteia în Consiliul local al Municipiului Sibiu.

Art.7. Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu va asigura ducererea la îndeplinire a prezentei hotãrâri.


Adoptatã în Sibiu la data de 31.10.2018.


    Presedinte de sedintã,
Ekaterina-Annemarie Fazakas    CONTRASEMNEAZÃ,
          SECRETAR
       Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot400.pdf