Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Se începe căutarea
Cautare Google
20h362

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 362

privind aprobarea documentatiei de urbanism
P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE, în
Municipiul Sibiu, Str. Distributiei, nr. 1A
Initiator: S.C START TERRA CONSTRUCT S.R.L

          Consiliul local al Municipiului Sibiu, întrunit în sedinta ordinarã din data de 24.09.2020,
Analizând referatul de aprobare nr. 64861/2020 întocmit de initiator primar Astrid Cora Fodor si raportul de specialitate nr. 66108/2020 prin care Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism propune aprobarea documentatiei de urbanism: P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE, în Municipiul Sibiu, Str. Distributiei, nr. 1A, pe terenul înscris în C.F Sibiu nr. 123640, nr. top. 1959/2/1/2/1, în suprafata de 4.395 mp, aflat în proprietatea SC START TERRA CONSTRUCT SRL, documentatie întocmitã de SC A1 DESIGN SRL, prin arh. Boldog Elemer - specialist atestat R.U.R,
Având în vedere prevederile PUG Sibiu aprobat cu HCL 165/2011, precum si H.G. nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism,
Vãzând avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanisticã, realizarea lucrãrilor publice, protectia mediului înconjurãtor, conservarea monumentelor istorice si de arhitecturã,
În conformitate cu dispozitiile art. 32 lit d, art. 48 si art. 56 alin. 1 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificãrile si completãrile ulterioare, ale Ordinului 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism,
În temeiul prevederilor art.129 alin.2 lit.c), alin.6 lit.c), art. 136 alin.1 si 8, art. 196 alin. 1 lit. a) si art.243 alin.1 lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,


HOTARASTE

Art.1. Se aprobã documentatia de urbanism: PUD - CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE,  în Municipiul Sibiu, str. Distributiei, Nr. 1A, pe terenul înscris în C.F Sibiu nr. 123640, nr. top. 1959/2/1/2/1, în suprafata de 4.395 mp, aflatã în proprietatea SC START TERRA CONSTRUCT SRL,  întocmitã de SC A1 DESIGN SRL, prin arh. Boldog Elemer - specialist atestat R.U.R, cu respectarea conditiilor impuse în avizele de specialitate.

Art.2. Etape obligatorii pentru realizarea obiectivului:

1. Se instituie în sarcina proprietarilor (pânã la emiterea autorizatiilor de construire) obligatia reglementãrii juridice si cedãrii suprafetei de 82mp în favoarea Municipiului Sibiu, în vederea modernizãrii strãzii Distributiei la profil de tip IIIA cu amprizã de 17 m.
2. Obtinerea autorizatiilor de desfiintare/construire pentru constructiile propuse.
3. Întocmirea proceselor verbale de terminare a lucrãrilor de construire si emiterea certificatelor de atestare a constructiilor, în vederea întabulãrii.

Art.3. Lucrãrile de amenajare si modernizare a acceselor propuse (carosabile si pietonale), iluminat public si lucrãrile de extindere bransare la retelele edilitare publice se vor efectua de cãtre investitori, pe cheltuiala acestora. Retelele edilitare prevãzute mai sus, indiferent de modul de finantare, intrã în proprietatea publicã, conform art. 29 din HG. 525/1996.

Art.4. Documentatia se aprobã cu principalii indicatori:

a) Indicatori urbanistici conform UTR RiM si partial Is :

- POT max. admis - 70% (UTR RiM) si 80% (UTR Is)
- CUT max. admis - 1,6 (UTR RiM) si 2.4 (UTR Is)

Se propune o solutie de mobilare, conform Plansei U2, cu urmãtorii indicatori:

- POT propus - 40%
- CUT propus - 1,6

b) Regim de construire conform UTR RiM :

- Regim de construire maxim admis S+P+3+M, S+P+3+R, S+D+P+2+M, S+D+P+2+R
- Înãltimea maximã admisã a clãdirilor, mãsuratã la cornisa superioarã sau la aticul ultimului nivel neretras, în punctul cel mai înalt, nu va depãsi 16 m. Înãltimea maximã admisã a clãdirilor, mãsuratã la coama acoperisului sau la aticul nivelului retras, în punctul cel mai înalt, nu va depãsi 20 m.
- Regim de construire propus: S+P+3+R

c) Amplasarea clãdirilor fatã de aliniament conform plansei Reglementãri urbanistice nr.U2:

- Constructia se va retrage de la aliniamentul nou rezultat cu o distantã variabilã cuprinsã între 3.74 m si 3.90 m.

d) Amplasarea clãdirilor fatã de limita posterioarã conform plansei Reglementãri urbanistice U2:

- Clãdirile se vor retrage fatã de limita posterioarã a parcelei cu o distantã minimã egalã cu înãltimea lor, mãsuratã la cornisa superioarã sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai putin decât 5 m.
- Corpul C2 se va retrage fatã de limita posterioarã cu o distantã variabilã de 13m, respectiv 15.3m, cu respectarea retragerii de minim înãltimea clãdirii fatã de limita posterioarã.

e) Amplasarea clãdirilor fatã de limitele laterale ale parcelelor conform plansei Reglementãri urbanistice nr. U2:

- Clãdirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelei cu o distantã minimã egalã cu jumãtatea înãltimii lor, mãsuratã la cornisa superioarã sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai putin decât 3m.
- Clãdirile se vor retrage de la limitele laterale ale parcelei cu 7.5 m raportat la o înãltime a clãdirilor de 15 m la atic.

f) Amplasarea clãdirilor unele fatã de altele pe aceeasi parcelã conform plansei Reglementãri urbanistice nr.U2:

- Distanta minimã dintre douã clãdiri aflate pe aceeasi parcelã va fi egalã cu înãltimea clãdirii mai înalte, mãsuratã la cornisã sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai putin decât 5 m. Fac exceptie situatiile în care ambele clãdiri prezintã spre interspatiul dintre ele exclusiv spatii anexe sau spatii de circulatie internã, când distanta minimã se poate reduce la 3/4 din înãltimea clãdirii mai înalte, mãsuratã la cornisã sau atic în punctul cel mai înalt, dar nu mai putin decât 3 m.

g) Circulatii si accese:

Atât accesul auto cât si cel pietonal se va realiza din strada Distributiei.
Necesarul de parcaje: Necesarul de parcaje va fi dimensionat conform Anexei nr. 2 la RLU aferent PUG Sibiu. Numãrul minim al locurilor de parcare care trebuie asigurate se stabileste în functie de destinatia si de capacitatea constructiei, conform specificatiilor din cadrul reglementãrilor zonelor si subzonelor functionale.
Se va asigura un numãr de 111 locuri de parcare, dintre care 46 supraterane si 65 subterane.

h) Spatiile libere si spatiile plantate Se vor asigura spatii libere de folosintã comunã în proportie minimã de 10% din suprafata construitã desfãsuratã (SCD) a locuintelor la nivel de parcelã, dar nu mai putin decât 5% din suprafata construitã desfãsuratã (SCD) totalã la nivel de parcelã. Spre cãile de circulatie, în zonele de retragere fatã de aliniament, minim 60% din suprafete vor fi prevãzute cu plantatii înalte si medii.

i) Depozitarea si colectarea deseurilor: Se vor respecta prevederile Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Sibiu aprobat cu HCL nr. 244/2018. Se va asigura, prin contracte cu firme specializate, colectarea si evacuarea deseurilor atât pe perioada executãrii lucrãrilor de constructii cât si ulterior pe durata existentei si functionãrii constructiei.

Art.5. Se însuseste Raportul de informare si consultare a publicului înregistrat cu nr. 44076/29.06.2020, prin care a fost îndeplinitã procedura prevãzutã conform HCL 137/2011, privind Regulamentul local pentru informarea si consultarea publicului la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajarea teritoriului si urbanism.

Art.6. Prezenta documentatie de urbanism are valabilitatea de 24 luni de la data aprobãrii acesteia în Consiliul local al Municipiului Sibiu.

Art.7. Directia Amenajarea Teritoriului si Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu va asigura ducererea la îndeplinire a prezentei hotãrâri.


Adoptatã în Sibiu la data de 24.09.2020.


    Presedinte de sedintã,
       Gerold Hermann     CONTRASEMNEAZÃ,
      Secretar General
        Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot362.pdf