Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
17h9

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 9

privind reglementarea situatiei juridice a imobilului - teren
proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Regele Ferdinand F.N.,
identificat cu nr. cadastral 125881


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.01.2017,
Analizând raportul Directiei Patrimoniu si Cadastru nr. 2913/2017, privind reglementarea situatiei juridice a imobilului - teren proprietatea Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. Regele Ferdinand F.N., identificat cu nr. cadastral 125881,
Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,
În conformitate cu dispoziţiile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. "c", ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă diminuarea suprafeţei imobilului - teren proprietatea Municipiului Sibiu, situat în intravilanul Municipiului Sibiu, str. Regele Ferdinand, F.N., identificat în CF 22410 Sibiu nr. top 3236/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1, de la suprafaţa de 67.406,0 mp la suprafaţa de 66.353,0 mp, cu stare de proprietate neschimbată, conform documentaţiei de primă înregistrare depusă cu nr.97774/2016 şi recepţionată de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu.

Art.2. Se aprobă atribuirea nr. cadastral 125881 imobilului - teren, în suprafaţă  de 1053,0 mp, situat în Sibiu, str. Regele Ferdinand F.N. şi înfiinţarea unei cărţi funciare pentru acest imobil.

Art.3. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Sibiu a imobilului-teren, identificat cu nr. cadastral 125881 în suprafaţă de 1053,0 mp situat în Sibiu, str. Regele Ferdinand F.N.

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 27.01.2017.

Preşedinte de sedinţă,
   Gerold Hermann


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot9.pdf