Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
16h9

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 9

privind transmiterea în administrarea Serviciului Public
de Asistenţă Socială Sibiu a imobilului situat în Sibiu,
Piaţa Iancu de Hunedoara nr. 2, proprietatea
publică a Municipiului Sibiu


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2016,
Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 3244/2016 prin care se propune preluarea din folosinţa Fundaţiei "Consorţiul pentru Dezvoltare Locală" Sibiu şi transmiterea în administrarea Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu, începând cu 01.03.2016, a imobilului situat în Sibiu, Piaţa Iancu de Hunedoara nr. 2, proprietatea publică a Municipiului Sibiu,
Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,
În conformitate cu prevederile art. 868 din Codul Civil,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. "c", art. 45 alin. (3) şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE

Art.1. Se aprobă preluarea din folosinţa Fundaţiei "Consorţiul pentru Dezvoltare Locală" Sibiu, a imobilului situat în Sibiu, Piaţa Iancu de Hunedoara nr. 2, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, înscris în C.F. nr. 120690 Sibiu, nr. top: 682/2, încetând astfel a mai produce efecte juridice Protocolul nr. 70/26.11.2014, încheiat cu Municipiul Sibiu, începând cu 01.03.2016.

Art.2. Se aprobă transmiterea în administrarea Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu, furnizor de servicii sociale, începând cu 01.03.2016, pe toată durata funcţionării centrului, a imobilului situat în Sibiu, Piaţa Iancu de Hunedoara nr. 2, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, cu destinaţia de sediu al Centrului "Adăpostul de Noapte".

Art.3. Schimbarea destinaţiei spaţiului de către Serviciul Public de Asistenţă Socială Sibiu are drept consecinţă revocarea prezentei hotărâri şi preluarea spaţiului fără nici o înştiinţare prealabilă.

Art.4. Serviciul Public de Asistenţă Socială Sibiu se obligă să îngrijească, să conserve spaţiul dat în  administrare şi să suporte toate cheltuielile de folosinţă  ale acestuia (cheltuieli de întreţinere, energie electrică şi termică, telefon, reparaţii precum şi orice alte cheltuieli rezultate din folosinţa spaţiului).

Art.5. În cazul în care proprietarul, Municipiul Sibiu, va hotărî schimbarea destinaţiei imobilului, Serviciul Public de Asistenţă Socială Sibiu are obligaţia să îl elibereze în termen de 60 de zile de la primirea notificării din partea Primăriei Municipiului Sibiu.

Art.6. Se aprobă contractul cadru de administrare a imobilului menţionat la  art. 1 şi 2, ce se va încheia între Municipiul Sibiu, în calitate de proprietar şi Serviciul Public de Asistenţă Socială Sibiu, în calitate de administrator, ce constituie anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art.7. Predarea-primirea efectivă a imobilului se va realiza ulterior adoptării prezentei hotărâri, prin grija unor comisii numite de către reprezentanţii Fundaţiei "Consorţiul pentru Dezvoltare Locală" Sibiu şi Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu.

Art.8. Viceprimarul Municipiului Sibiu, care exercită atribuţiile conferite prin lege primarului, conform H.C.L. nr. 375/2014, precum şi directorii Serviciului Public de Asistenţă Socială Sibiu şi Fundaţiei "Consorţiul pentru Dezvoltare Locală" Sibiu, vor asigura executarea prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 28.01.2016

Preşedinte de sedinţă
     Ecaterina Birk


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot9.pdf