Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
17h8

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 8

privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a
Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, a unor bunuri provenite
din investiţiile efectuate la imobilele unităţilor şcolare din Municipiul Sibiu
în anul 2016


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.01.2017,
Analizând raportul Directiei Patrimoniu si Cadastru nr. 2993/2017, prin care se propune transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, a unor bunuri provenite din investiţiile efectuate la imobilele unităţilor şcolare din Municipiul Sibiu în anul 2016,
Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin. (5) lit. "a", ale art. 45 alin. (3) şi ale art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă suplimentarea valorilor de inventar pentru următoarele bunuri aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, conform procesului verbal de predare-primire, înregistrat la Primăria Municipiului Sibiu cu nr. 90964 / 08.12.2016 si transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, a bunurilor provenite din investiţiile efectuate la imobilele unităţilor şcolare din Municipiul Sibiu în anul 2016:

         - nr.inv.1000097 - "Grădiniţa cu PP nr. 5" cu suma de 1.424.056,85 lei, reprezentând "Actualizare proiect mansardă si finalizare mansardă la Grădinita Cu PP nr. 5"
         - nr.inv.1000070 - "Grădiniţa cu PP nr. 14" cu suma de 128.387,88 lei, reprezentând "Proiectare şi reabilitare instalatie electrică la Grădinita cu PP nr. 14"
         - nr.inv.1000105 - "Grădiniţa cu PP nr. 33" cu suma de 878.920,29 lei, reprezentând "Proiectare si amenajare mansardă la Grădinita cu PP nr. 33"
         - nr.inv.1000072 - "Grădiniţa cu PP nr. 41" cu suma de 174.290,11 lei, reprezentând "Proiectare si reabilitare instalatie electrică la Grădinita cu PP nr. 41"
         - nr.inv.1000148 - "Scoala Gimnazială nr. 21" cu suma de 35.976,68 lei, reprezentând "Proiectare si reabilitare gard si porti acces la Sc. Gimn. nr. 21"

Art.2. Se aprobă transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, a obiectivului de investitie "Extindere corp clădire nou - Scoala Gimnazială nr. 13",  având numărul de inventar: 1010846 si valoarea de 3.045.874,21 lei, conform procesului verbal de receptie la terminarea lucrărilor nr. 45708/9/16.06.2016.

Art.3. Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de administrare nr. 373/2003, modificat şi completat prin acte adiţionale, încheiat între Municipiul Sibiu şi Serviciul Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, pentru completarea şi modificarea Anexei nr. 1 "Obiectul contractului", în sensul celor prevăzute la art. 1 si art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu şi directorul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat vor asigura executarea prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 27.01.2017.

Preşedinte de sedinţă,
   Gerold Hermann


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot8.pdf