Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
16h8

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 8

privind transmiterea în administrarea Serviciului Public de
Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de
Stat, a unor bunuri provenite din investiţiile efectuate la
imobilele unităţilor şcolare din Municipiului Sibiu
în anul 2015


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2016,
Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 2671/2016 prin care se propune transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, a unor bunuri provenite din investiţiile efectuate la imobilele unităţilor şcolare din Municipiul Sibiu în anul 2015,
Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,
În temeiul art. 36 alin (2) lit "c" şi alin.(5) lit. "a", ale art. 45 alin. (3) şi ale art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE

Art.1. Se aprobă suplimentarea valorilor de inventar pentru următoarele bunuri aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, conform procesului verbal de predare-primire, înregistrat la Primăria Municipiului Sibiu cu nr. 78425/27.11.2015 si transmiterea în administrarea Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, a bunurilor provenite din investiţiile efectuate la imobilele unităţilor şcolare din Municipiul Sibiu în anul 2015:

  - nr.inv.1000099 - "Grădiniţa cu PP nr. 5" cu suma de 38.960,29 lei, reprezentând "Reabilitare gard înlocuire poartă de acces si usi acces la Gr. Cu PP nr. 5"
  - nr.inv.1004523 - "Grădiniţa cu PP nr. 7" cu suma de 94.806,33 lei, reprezentând "Refacere soclu si acoperis Gr. cu PP nr. 7"
  - nr.inv.1000080 - "Grădiniţa cu PP nr. 15" cu suma de 33.662,77 lei, reprezentând "Proiectare şi executie canal colector pentru apa pluvială la Gr. cu PP nr. 15"
  - nr.inv.1000070 - "Grădiniţa cu PP nr. 14" cu suma de 98.976,87 lei, reprezentând "Reabilitare acoperis la Grădinita cu PP nr. 14"
  - nr.inv.1000070 - "Grădiniţa cu PP nr. 14" cu suma de 37.254,21 lei, reprezentând "Înlocuire tâmplărie existentă cu tâmplărie PVC si geam termopan Gr. cu PP nr. 14"
  - nr.inv.1004525 - "Grădiniţa cu PP nr. 18" cu suma de 31.322,81 lei, reprezentând "Proiectare si executie instalatie de gaz si montare sobă, hotă si cuptor Gr. cu PP nr. 18"
  - nr.inv.1000119 - "Grădiniţa cu PP nr. 22" cu suma de 176.244,98 lei, reprezentând "Termosistem si hidroizolatie acoperis la Cresa nr. 4 la Gr. Cu PP nr. 22"
  - nr.inv.1010120 - "Grădiniţa cu PP nr. 28" cu suma de 24.038,16 lei, reprezentând "Executie termosistem pe peretele lateral al Gr. cu PP nr. 28"
  - nr.inv.1000071 - "Grădiniţa cu PP nr. 29" cu suma de 83.207,05 lei, reprezentând "Executie termosistem la Gr. cu PP nr. 29"
  - nr.inv.1000075 - "Grădiniţa cu PP nr. 43" cu suma de 204.895,13 lei, reprezentând "Proiectare si reabilitare instalatie electrică la Grădinita cu PP nr. 43"
  - nr.inv.1000075 - "Grădiniţa cu PP nr. 43" cu suma de 83.750,67 lei, reprezentând "Proiectare si amenajare curte si alee acces, poartă acces în cresă la Gr. cu PP nr. 43"
  - nr.inv.1000164 - "Scoala Gimnazială N. Iorga" cu suma de 68.192,60 lei, reprezentând "Proiectare si executie sistem de drenaj la Scoala Gimnazială N. Iorga"
  - nr.inv.1000161 - "Scoala Gimnazială Regina Maria" cu suma de 156.752,30 lei, reprezentând "Proiectare si refacere inastalatie electrică la Sc. Gimn. Regina Maria"
  - nr.inv.1000160 - "Scoala Gimnazială Regina Maria" cu suma de 104.501,54 lei, reprezentând "Proiectare si refacere inastalatie electrică la Sc. Gimn. Regina Maria"
  - nr.inv.1000161 - "Scoala Gimnazială Regina Maria" cu suma de 48.318,95 lei, reprezentând "Proiectare şi amenajare sală de clasă la Sc. Gimn. Regina Maria"
  - nr.inv.1000166-  "Scoala Gimnazială nr. 8" cu suma de 75.792,99 lei, reprezentând "Înlocuire tâmplărie existentă cu tâmplărie PVC si geam termopan la Sc. Gimn. Nr. 8"
  - nr.inv.1000140 - "Scoala Gimnazială I. L. Caragiale" cu suma de 49.746,07 lei, reprezentând "Amenajare teren sport la Sc. Gimn. I.L.Caragiale"
  - nr.inv.1000170 - "Scoala Gimnazială Radu Selejan" cu suma de 49.528,44 lei, reprezentând "Proiectare si reabilitare racord canalizare la Sc. Gimn. Radu Selejan"
  - nr.inv.1000170 - "Scoala Gimnazială Radu Selejan" cu suma de 44.684,84 lei, reprezentând "Înlocuire tâmplărie existentă cu tâmplărie PVC si geam termopan"
  - nr.inv.1000145 - "Scoala Gimnazială nr. 20" cu suma de 64.541,15 lei, reprezentând "Reabilitare gard si poartă acces Sc. Gimnazială Nr. 20"
  - nr.inv.1000230 - "Colegiul Tehnic Energetic" cu suma de 417.058,91 lei, reprezentând "Proiectare şi reabilitare instalatie termică Colegiul Tehnologic Energetic"
  - nr.inv.1000269 - "Liceul Tehnic Henri Coandă" cu suma de 17.130,73 lei, reprezentând "Proiectare si executie rampa de acces pentru persoane cu handicap la Liceul Tehnic Henri Coandă"
  - nr.inv.1000178 - "Liceul Teoretic Onisifor Ghibu" cu suma de 410.215,02 lei, reprezentând "Proiectare si reabilitare instalatie termică la Liceul Teoretic Onisifor Ghibu"
  - nr.inv.1010121 - "Colegiul Tehnic Cibinium" cu suma de 55.101,63 lei, reprezentând "Refacere acoperis Atelier Scoală la Colegiul Tehnic Cibinium"
  - nr.inv.1000169 - "Liceul Constantin Noica" cu suma de 19.954,99 lei, reprezentând "Reabilitare gard la Liceul Constantin Noica"

Art.2. Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de administrare nr.373/2003, modificat şi completat prin acte adiţionale, încheiat între Municipiul Sibiu şi Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat, pentru completarea şi modificarea Anexei nr. 1 "Obiectul contractului", în sensul celor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Viceprimarul Municipiului Sibiu, care exercită atribuţiile conferite prin lege primarului conform H.C.L. nr. 375/2014 şi directorul Serviciului Public de Administrare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat vor asigura executarea prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 28.01.2016

Preşedinte de sedinţă
     Ecaterina Birk


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot8.pdf