Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
17h7

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 7

privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul
public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul
de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.01.2017,
Analizând raportul nr. 2996/2017, prezentat de Directia Patrimoniu si Cadastru privind actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu,
Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,
În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2), art. 59 din OUG nr. 54/2006, ale OUG nr. 198/2005, ale art. 12 alin. (1) lit. "e", art. 21 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciile de apă şi canalizare, precum şi Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 36 alin. (2), lit "c" şi alin. (5), lit. "a", "b" şi ale art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate către S.C.Apă Canal S.A, conform Contractului de Delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apă si de canalizare cu bunurile rezultate în urma unor investitii, conform Proceselor Verbale de Receptie la Terminarea Lucrărilor nr. 18948/13.12.2011, 19801/14.12.2012, 17385/05.11.2012, 17383/05.11.2012, 20166/27.12.2012, 17386/05.11.2012, 17917/14.11.2012, 21/08.11.2016, 20/08.11.2016, 17/18.11.2016, 18/18.10.2016 la valoarea de 344.637.831,18 lei - reprezentând bunuri de natura construcţiilor existente la data de 31.12.2016, respectiv 3.903.630,91 lei - reprezentând bunuri de natura terenurilor existente la data de 31.12.2016, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre, anexă care face parte integrantă din Contractul de Delegare.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu, membrii "Asociaţiei de Apă" şi S.C. Apă Canal S.A vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 27.01.2017.

Preşedinte de sedinţă,
   Gerold Hermann


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot7.pdf