Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
16h7

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 7

privind transmiterea în folosinţa Agenţiei Judeţene pentru
Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, a unor bunuri provenite din
investiţiile efectuate la imobilul situat în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 2


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2016,
Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 2636/2016 prin care se propune suplimentarea valorii de inventar a spaţiului din incinta imobilului situat în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 2, proprietatea Municipiului Sibiu, aflat în folosinţa gratuită a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, cu suma de 126.074,27 lei, reprezentând investiţii efectuate în perioada 2007-2014,
Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,
În temeiul art. 36 alin (2) lit "c" şi alin. (5) lit. "a", ale art. 45 alin. (3) şi ale art.123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE

Art.1. Se aprobă suplimentarea valorii de inventar a spaţiului din incinta imobilului situat în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 2, compus din: parter în suprafaţă de 86,80 mp şi etaj I în suprafaţă de 817,84 mp, cu destinaţia de Centru de Formare Profesională a Adulţilor din Judeţul Sibiu, nr. inventar: 1010102, proprietatea Municipiului Sibiu, aflat în folosinţa gratuită a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, cu suma de 126.074,27 lei, reprezentând investiţii efectuate în perioada 2007-2014, şi anume: branşamente de apă şi gaz, instalaţie de racordare la reţeaua electrică de distribuţie, amenajare solare, tencuieli exterioare, zugrăvit şi placare cu gresie a căii de acces, instalaţii termice.

Art.2. Se aprobă transmiterea acestor investiţii în folosinţa gratuită a Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu.

Art.3. Se aprobă întocmirea unui act adiţional la contractul nr. 123/21.09.2004, încheiat între Municipiul Sibiu şi Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sibiu, al cărui obiect îl constituie predarea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 20 ani, a spaţiului din incinta imobilului situat în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 2, în suprafaţă totală de 904,64 mp, în sensul celor prevăzute la art. 1 şi art. 2 din prezenta hotărâre.

Art.4. Viceprimarul Municipiului Sibiu, care exercită atribuţiile conferite prin lege primarului, conform H.C.L. nr. 375/2014, va asigura executarea prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 28.01.2016

Preşedinte de sedinţă
     Ecaterina Birk


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot7.pdf