Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
17h69

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 69

privind corectarea art. 1 pct. 2. b) din H.C.L. nr. 10/27.01.2017

          Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017,
Analizând raportul nr. 13335/21.02.2017 întocmit de Serviciul administratie locală, coordonare asociatii de proprietari, prin care se propune corectarea art. 1 pct. 2. b) din H.C.L. nr. 10/27.01.2017 prin care s-a aprobat modificarea si completarea Anexei nr. 12 la Contractul nr. 11/2013 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Sibiu,
Văzând raporul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,
În conformitate cu dispoziţiile art. 59 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. "d", ale art. 36 alin. 6 pct.14, ale art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE :

Art. unic. Se aprobă corectarea art. 1 pct. 2. b) din H.C.L. nr. 10/27.01.2017 prin care s-a aprobat modificarea si completarea Anexei nr. 12 la Contractul nr. 11/2013 de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Sibiu, acesta urmând să aibă următorul continut:

       "2. b) Studentii orfani sau proveniţi din casele de copii care frecventează învăţământul de stat, cursuri la zi (inclusiv master), în vârstă de până la 26 de ani, beneficiază de gratuitate pentru transportul în comun."


Adoptata în Sibiu, la data de 23.02.2017.


    Preşedinte de sedinţă,
Mariana Gabriela Brunchea    CONTRASEMNEAZĂ,
          SECRETAR
       Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot69.pdf