Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
17h6

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 6

privind aprobarea reevaluării bunurilor din domeniul public si privat
al Municipiului Sibiu, transmise în administrarea Serviciului Public pentru
Administrare Parcuri si Zone Verzi Sibiu


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.01.2017,
Analizând raportul Directiei Patrimoniu si Cadastru nr. 2999/2017 prin care se propune aprobarea reevaluării bunurilor din domeniul public si privat al Municipiului Sibiu, transmise în administrarea Serviciului Public pentru Administrare Parcuri si Zone Verzi Sibiu,
Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin. (5) lit. "a", ale art. 45 alin. (3) şi ale art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă reevaluarea bunurilor din domeniul public si privat al Municipiului Sibiu, aflate în administrarea Serviciului Public pentru Administrare Parcuri si Zone Verzi Sibiu, prin diminuarea valorilor acestora de la valoarea de 811.294.964,68 lei la valoarea de 803.477.600,85 lei, conform raportului comisiei de reevaluare numită prin Dispozitia Primarului Municipiului Sibiu nr. 186 / 09.02.2016.

Art.2. Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de administrare nr. 11/02.03.2009, modificat şi completat prin acte adiţionale, încheiat între Municipiul Sibiu şi Serviciul Public pentru Administrare Parcuri si Zone Verzi Sibiu, pentru completarea şi modificarea Anexei nr. 1 la contract, în sensul celor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu şi directorul Serviciului Public pentru Administrare Parcuri si Zone Verzi Sibiu vor asigura executarea prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 27.01.2017.

Preşedinte de sedinţă,
   Gerold Hermann


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot6.pdf