Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
16h6

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 6

privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul
public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul
de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă
şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2016,
Analizând raportul nr. 2636/2016, prezentat de Serviciul Patrimoniu privind actualizarea Anexei nr.3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate prin Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C Apă Canal SA Sibiu,
Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,
În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2), art. 59 din OUG nr. 54/2006, ale OUG nr. 198/2005, ale art. 12 alin.(1) lit. "e", art. 21 alin. (1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciile de apă şi canalizare, precum şi Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art.36 alin. (2), lit. "c" şi alin. (5), lit. "a", "b", ale art. 45 alin. (3), ale art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE

Art.1. Se aprobă actualizarea Anexei nr. 3 - Lista bunurilor din domeniul public şi privat al Municipiului Sibiu concesionate către S.C. Apă Canal S.A, conform Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, cu imobilul-teren de constructii, situat în Sibiu, str. C.Poplăcii FN. identificat în CF. 103380, cad. 7210, top. 9528, în suprafată de 54.889 mp, pe care se află edificată Statia de tratare a apei, în valoare de 3.666.470 lei conform Raportului de Evaluare nr. 91/24.11.2015 întocmit de către evaluator autorizat Moldovan Fulea Cristian Bogdan înregistrat la Primăria Municipiului Sibiu cu nr. 78388/27.11.2015, rezultând valoarea totală de 3.906.740,60 lei - pentru bunurile de natura terenurilor existente la data de 01.01.2016 si respectiv valoarea de 257.283.461,02 lei - pentru bunurile de natura construcţiilor existente la data de 01.01.2016, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre si din Contractul de Delegare.

Art.2. Imobilul-teren, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situat în Sibiu, str. C.Poplăcii FN. identificat în  CF. 103380, cad. 7210, top. 9528, în suprafată de 54889 mp, să nu fie oferit în compensare ca măsură reparatorie sau ca echivalent în baza Legii nr.10/2001, cu modificările si completările ulterioare, republicată.

Art.3. Viceprimarul Municipiului Sibiu, care exercită atribuţiile conferite prin lege primarului, conform H.C.L. nr. 375/2014, membrii "Asociaţiei de Apă" şi S.C. Apă Canal S.A vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 28.01.2016

Preşedinte de sedinţă
     Ecaterina Birk


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot6.pdf