Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
03h59

Inchide fereastra

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTÃRÂREA NR. 59

privind stabilirea Metodologiei de ridicare, depozitare si valorificare a unor bunuri abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu ĂŽntrunit ĂŽn sedinta ordinara din data de 27.02.2003,

Analizând raportul nr. 22203/2003 Întocmit de Serviciul public de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Sibiu prin care se propune stabilirea Metodologiei de ridicare, depozitare si valorificare a unor bunuri abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului,

Vazând avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

În conformitate cu dispozitiile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fara stapân sau abandonate pe terenuri apartinând domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ - teritoriale si ale H.G. nr. 156/2003,

În temeiul art. 38 alin.2 lit. f si art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTÃRêTE

Art.1. Se aproba Metodologia de ridicare, depozitare si valorificare a unor bunuri abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Primarul Municipiului Sibiu si seful Serviciului de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri

Adoptata ĂŽn Sibiu la data de 27.02.2003

PREÂŞEDINTE
Livia Sava CONTRASEMNEAZÃ,
SECRETAR
Iordan Nicola

Anexa nr. 1 la HCL nr. 59/2003

METODOLOGIA de ridicare, depozitare si valorificare a unor bunuri abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu

Cu privire la bunurile abandonate

Art.1. Se considera "bunuri abandonate" bunurile de orice natura ca : utilaje, caroserii, remorci, rulote, automobile uzate, marfuri, ambalaje, tonete mese, gratare, materiale de constructii si altele, depozitate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu fara aprobarea serviciilor publice ale Consiliului Local al Municipiului Sibiu si fara plata taxelor stabilite conform legii .

Art.2. Pentru bunurile considerate "abandonate" aflate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, ĂŽn vederea eliberarii acestuia agentii constatatori ĂŽmputerniciti de primarul Municipiului Sibiu vor proceda astfel :
a) vor fotografia bunul si vor Întocmi somatii pentru eliberarea În termen de 5 zile a domeniului public sau privat al municipiului procedând la afisarea publica a acestora , conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarâre;
b) la expirarea termenului prevazut la lit. "a" se va Întocmi proces- verbal În vederea ridicarii si transportarii bunurilor În locul special amenajat În incinta Pietei Obor, conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarâre;
c) ridicarea si transportul bunurilor considerate abandonate se va efectua prin grija Serviciului public administrarea domeniului public si privat al municipiului cu perceperea urmatoarelor tarife :
- 100.000 lei tarif pentru ridicarea bunurilor
- 200.000 lei tarif pentru transportul bunurilor la locul special amenajat
Pentru ridicarea si transportul bunurilor de pe domeniul public si privat al municipiului Sibiu se va organiza , ĂŽn conditiile legii , selectarea prin licitatie publica a unui agent economic specializat
d) bunurile abandonate vor fi predate personalului care asigura paza locului de depozitare ĂŽntocmindu-se proces - verbal de predare - primire ĂŽn 3 exemplare la care se vor anexa fotografii;
e)perioada de depozitare a bunurilor ĂŽn locurile special amenajate va fi de 15 zile de la data ĂŽntocmirii procesului - verbal de ridicare a bunurilor de pe domeniul public sau privat al municipiului, pentru care se va percepe o taxa de depozitare ĂŽn suma de 25.000 lei/zi;
f) proprietarii sau detinatorul legal al bunurilor le vor putea ridica de la locul depozitarii pâna la expirarea perioadei de depozitare, În urmatoarele conditii :
1) dovedirea cu acte legale a calitatii de proprietar sau detinator legal al bunului;
2) plata anticipata a amenzii si a cheltuielilor de ridicare, transport si depozitare a bunurilor;
g) În situatia revendicarii bunurilor de catre proprietari sau detinatorii legali, agentul constatator va Întocmi proces - verbal de constatare a contraventiei În conformitate cu prevederile Hotarârii nr. 210/2001 a Consiliului Local al Municipiului Sibiu;
h) ĂŽn situatia ĂŽn care bunurile nu sunt revendicate , dupa expirarea perioadei de depozitare, acestea vor putea fi valorificate cu respectarea prevederilor legale.

II. Cu privire la "Vehiculele fara stapân " si "Vehiculele abandonate "

Art. 3 Potrivit prevederilor Legii nr. 421/2002 si H.G. 156/2003 notiunile de "vehicul fara stapân " si "vehicul abandonat " se definesc astfel :
a) vehicul fara stapân - vehiculul de orice categorie, fara placuta de Înmatriculare sau alte marcaje oficiale, stationat pe domeniul public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ - teritoriale, al carui proprietar sau detinator legal este necunoscut;
b) vehicul abandonat - vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ - teritoriale de cel putin un an, al carui proprietar sau detinator legal este cunoscut, ĂŽnsa exista indicii temeinice, determinate de starea improprie circulatiei acestuia pe drumurile publice, din care rezulta intentia neechivoca a proprietarului sau a detinatorului legal de a renunta la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului.

Art.4 Pentru vehiculele În privinta carora exista indicii temeinice ca ar fi fara stapân , va fi utilizata urmatoarea procedura:
a) primarul municipiului Sibiu va fi sesizat cu privire la existenta unor vehicule stationate de cel putin 1 an pe domeniul public Sesizarea poate fi formulata ĂŽn scris sau oral de orice persoana , sau, din oficiu, ori de catre angajatii Serviciului public de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Sibiu, ĂŽmputerniciti prin dispozitie emisa de primar
b ) Serviciul public de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Sibiu va organiza si conduce evidenta sesizarilor conform dispozitiilor art.3 alin.1 din Normele metodologice de aplicare Legii nr.412/2002
c) Sesizarile Înregistrate vor fi verificate În teren de catre Împuternicitii primarului , care vor Întocmi un proces verbal de constatare , având modelul aprobat prin Normele metodologice de aplicare a legii nr.421/2002
d) (1)În termen de cel mult 5 zile persoana împuternicita de primar care a întocmit procesul verbal de constatare are obligatia de a aduce la cunostinta publica caracteristicile tehnice ale vehiculului precum si locul unde a fost identificat
(2) Aducerea la cunostinta publica se face prin afisaj la sediul Primariei Municipiului Sibiu si publicarea unui anunt ĂŽntr-un cotidina local
(3) Împuternicitii primarului vor depune toate diligentele legale pentru identificarea proprietarului sau detinatorului legal al vehiculului , dupa cum urmeaza : - va înainta de îndata Politiei Municipiului Sibiu 1 exemplar din procesul verbal de constatare pentru identificarea proprietarului (detinatorul legal) - va efectua cercetari pe cont propriu (e) (1) pe baza procesului verbal de constatare si a comunicarii Politiei Municipiului Sibiu agentul constatator va întocmi un referat motivat , cu propunerea de a se emite dispozitie prin care autovehiculul în cauza de declara fara stapân.
(2) Propunerea de emitere a dispozitiei de catre primar nu poate depasi 5 zile de la aducerea la cunostinta publica a datelor tehnice privind vehiculul ĂŽn cauza
f) dispozitia primarului se redacteaza si se semneaza ĂŽn termen de cel mult 48 ore si se va ĂŽnainta de ĂŽndata agentului constatator din cadrul Serviciului public de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Sibiu
g) prin grija agentului constatator autovehiculul va fi transportat ]n locul desemnat de primar , fiind predat pe baza unui proces verbal de predare - primire
h) (1) ĂŽn termen de 30 de zile de la data anuntului proprietarul sau detinatorul legal pot solicita restituirea vehiculului
(2) restituirea se face cu aprobarea primarului , pe baza unui referat motivat Întocmit de agentul constatator la care se vor anexa acte doveditoare privind detinerea legala a vehiculului si chitante care sa ateste plata tarifelor privind transportul , ridicarea si depozitarea bunului , stabilite conform art.2 lit.c si e din prezenta hotarâre
j) (1) ĂŽn cazul ĂŽn care dupa 30 de zile de la data anuntului publicitar vehiculul nu este revendicat de catre proprietar sau detinatorul legal, agentul constatator va ĂŽntocmi un referat motivat privind trecerea vehiculului ĂŽn domeniul privat al municipiului Sibiu
(2) trecerea vehiculului În domeniul privat al municipiului Sibiu se face prin dispozitia primarului , urmând ca acesta sa fie valorificat conform art.8 din Legea nr.421/2002

Art.5 În cazul vehiculelor abandonate pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu, se va proceda dupa cum urmeaza :
a ) (1) Persoana ĂŽmputernicita de primar din cadrul Serviciului public de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Sibiu va propune primarului somarea proprietarului sau detinatorului legal al vehiculului , ĂŽntocmind ĂŽn acest sens un referat motivat si procesul verbal de constatare conform modelului aprobat prin Normele metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002
(2) somarea se face ĂŽn scris , cu confirmare de primire sau prin afisaj , daca persoana refuza somarea
b ) (1) daca ĂŽn termen de 5 zile de la primirea somatiei sau ĂŽntocmirea procesului verbal de afisare autovehiculul nu a fost ridicat , agentul constatator propune primarului emiterea unei dispozitii prin care se declara abandonat autovehiculul ĂŽn cauza
(2) Dispozitia se emite ĂŽn termen de 48 de ore si constituie temeiul legal pentru ridicarea , transportul si depozitarea vehiculului la locul special amenajat
(3) Predare - primirea se face pe baza unui proces verbal , care va nominaliza inclusiv bunurile aflate ĂŽn interior
c ) (1) dupa expirarea unui termen de 10 zile de la comunicarea somatiei, autovehiculul trece de drept ĂŽn proprietatea privata a municipiului Sibiu
(2) Agentul constatator din cadrul Serviciului public de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Sibiu va propune emiterea unei dispozitii conform art.14 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002
(3) Dispozitia se comunica, prin grija Serviciului public de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Sibiu, de ĂŽndata persoanei ĂŽn cauza pentru exercitarea caii de atac prevazuta de art.14 alin.2 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr.421/2002
d) daca ĂŽmpotriva dispozitiei emisa de primar nu se formuleaza calea de atac , autovehiculul va fi predat de catre Serviciul public de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Sibiu la unitatea de colectare si valorificare a deseurilor
e) autovehiculul poate fi restituit , la cererea persoanei Îndreptatite pâna la ramânerea definitiva a hotarârii judecatoresti , sau, pâna la predarea catre unitatea de colectare si valorificare a deseurilor , În urmatoarele conditii :
- se achita tarifele de ridicare, transport, si depozitare stabilite conform art.2 din prezenta hotarâre
- se achita suma de 20.000.000 lei cu titlu de amenda

Art.6 Valorificarea autovehiculelor declarate fara stapân si a celor abandonate se va realiza conform dispozitiilor art.16 .19 din Normele de aplicare a Legii nr.421/2002 aprobate prin H.G nr.156/2003

Art.7 (1) Vehiculele fara stapân sau abandonate care au putut fi identificate În evidenta nationala a vehiculelor Înmatriculate , dar nu au fost restituite proprietarilor În conditiile legii, se radiaza din circulatie la solicitarea Serviciului public de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Sibiu
(2) În cazurile prevazute la alin.1 Serviciul public de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Sibiu va transmite Politiei municipiului Sibiu, Serviciul de evidenta informatizata a persoanelor si compartimentului de specialitate al aparatului propriu al Consiliului Local o copie a dispozitiei prin care s-a constatat trecerea vehiculului în proprietatea privata a unitatii administrativ - teritoriale

PRESEDINTE
Livia Sava

Contrasemneaza
SECRETAR
Iordan Nicola