Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
13h57

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 57

privind aprobarea Contractului de Delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de persoane in municipiul Sibiu

          Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.03.2013, Analizând raportul nr.17086/2013 prin care Serviciul Patrimoniu propune aprobarea Contractului de Delegare a gestiunii Serviciului de transport public local de persoane in municipiul Sibiu, Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului şi raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, În conformitate cu dispoziţiile art. 29, alin. (3), (5), (6), (7) lit a), (13), (14) si (15) din Legea nr. 51/2006 republicata, coroborat cu art. 17, art. 28 alin. (1) (a), art. 41, art. 42, art. 43, art. 44, art. 49 alin (2) din Legea nr. 92/2007, precum si art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (2), art. 40, art. 41, art. 45, art. 48 si art. 59 din Ord nr.263 / 2007; Ord nr.353/2007; Ord nr. 972/2007; HG nr.717/2008; În temeiul art. 36 alin. (2), lit. (d), coroborat cu alin. (5), lit. (a), precum si alin. (6), lit. (a) pct. 14 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare,


HOTARASTE

Art. 1 Se aproba Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane in municipiul Sibiu, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Se aproba Caietul de Sarcini al Serviciului de Transport Public Local prevazut in anexa nr. 2 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane in municipiul Sibiu.

Art. 3 Se aproba Regulamentul Serviciului de Transport Public Local prevazut in anexa nr. 10 la Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane in municipiul Sibiu.

Art. 4 Se mandateaza Primarul Municipiului Sibiu sa semneze in numele si pe seama Municipiului, Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane  (inclusiv anexele) prevazut la art.1.

Art. 5 Primarul Municipiului Sibiu si directorul SC Tursib SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 28.03.2013

Presedinte
Lerner Helmut       


CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Nistor Dorin Ilie

Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot57.pdf