Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
07h57

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARAREA NR.57

privind reglementarea circulatiei in Centrul Istoric al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu, intrunit in sedinta ordinara din data de 28.02.2007,

Analizand raportul nr.15052/2007, prezentat de Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu, prin care se propune aprobarea Regulamentului de acces al autovehiculelor in zona pietonala din centrul istoric si a Regulamentului de acces al autovehiculelor in Piata Mica,

Vazand raportul Comisiei de organizare si dezvolare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura

Vazand Avizul nr. 35 / 11.08.2005 al Inspectoratului de Politie al Judetului Sibiu, Serviciul Politiei Rutiere, si prevederile art. 6 si 8 din H.C.L. 342 / 2005 privind reglementarea circulatiei in Centrul Istoric al Municipiului Sibiu,

In conformitate cu dispozitile art. 1 din OUG nr. 195 / 2002 privind circulatia pe drumurile publice, ale Legii nr.273 / 2006 privind finantele publice locale, ale art.6, alin.9 din Legea nr.52/2003, precum si ale Legii nr.24/2000, republicata,

In temeiul art.36 alin.2 lit.c si art. 45 din Legea nr.215 / 2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata,

HOTARASTE

Art. 1. Se aproba Regulamentul de acces al autovehiculelor in zona pietonala din centrul istoric precum si procedura eliberarii cartelelor de acces si taxa de eliberare a acestora conform anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba Regulamentul de acces al autovehiculelor in Piata Mica din municipiul Sibiu precum si tariful pentru accesul autovehiculelor in Piata Mica, procedura eliberarii cartelelor de acces si taxa de eliberare a acestora conform anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Pe data intrarii in vigoare a acestei hotarari se revoca H.C.L. nr. 218 / 2004 privind regimul de acces, circulatie, respectiv oprire si stationare pentru autovehiculele care au o masa totala maxima autorizata de peste 3,5 tone si pentru autovehiculele care au o masa totala maxima autorizata de sub 3,5 tone, in zona centrala a municipiului Sibiu, zona istorica si de interes national.

Art.4. Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu va asigura punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

Adoptata in Sibiu la data de 28.02.2007.

PRESEDINTE
Marga Grau

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola

Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot57.pdf