Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
12h52

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 52

privind modificarea Actului adiţional nr.6 la contractul de concesiune nr. 108370/2007, modificat şi adaptat încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Tursib SA

          Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.02.2012, Analizând raportul nr. 8754/2012 al Direcţiei economice prin care se propune modificarea Actului adiţional nr.6 la contractul de concesiune nr. 108370/2007, modificat şi adaptat, încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Tursib SA, Având în vedere adresa nr.6747/01.02.2012 comunicată de SC Tursib SA, Văzând raportul Comisiei de comerţ şi servicii publice, În conformitate cu prevederile art.14 din contractul de concesiune nr.108370/2007, modificat şi adaptat, ale art.20 alin5 lit.b din Legea nr.92/2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice – ANRSC nr.272/2007 pentru aprobarea Normelor-cadru privind stabilirea, ajustarea şi modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane, precum şi ale O.G. nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern şi de transport pe căile navigabile interioare, ale art.6 alin.9 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, actualizată, În temeiul art. 36 alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, pct.14, precum şi ale art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE

Art. unic. Începând cu data de 01.03.2012 se modifică şi se completează sistemul de tarifare aferent transportului public local, cuprins în Anexa 5 din Actul adiţional nr.6 la contractul de concesiune nr. 108370/2007, încheiat între Municipiul Sibiu şi SC Tursib SA, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

-pct. 8 majorarea biletului cu suprataxă de călătorie de la 20 lei (inclusiv TVA) la 50 lei (inclusiv TVA),
-eliminarea pct.14 -  titlul de călătorie “cupon de identificare” tarif 1 leu (inclusiv TVA)
-introducerea unor articole noi, astfel:

-pct.16-22 tarife pentru traseele Sibiu-Păltiniş, Răşinari-Păltiniş
-pct.23 pliant traseu tarif 0,50 lei/bucata (inclusiv TVA)
-pct.24 taxa reemitere card furat/pierdut/deteriorat 20 lei/bucata (inclusiv TVA)

 

Adoptata în Sibiu, la data de 23.02.2012


Presedinte
Wagner Raimar          


CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Nistor Dorin Ilie

Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot52.pdf