Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
17h5

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 5

privind acordul de principiu în vederea schimbării destinaţiei
apartamentului nr. 2 din imobilul situat în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 4,
proprietatea publică a Municipiului Sibiu, din unitate de învăţământ
în spaţiu cu altă destinaţie


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.01.2017,
Analizând raportul Directiei Patrimoniu si Cadastru nr. 3002/2017, prin care se propune emiterea acordului de principiu în vederea obtinerii avizului Ministerului Educaţiei Naţionale si Cercetării Stiinţifice pentru schimbarea destinaţiei apartamentului nr. 2 din imobilul situat în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 4, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, din unitate de învăţământ în spaţiu cu altă destinaţie, pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.09.2016, conform avizului Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu nr. 4825/2016,
Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,
În conformitate cu prevederile art. 112 alin. 6 din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. "c", 45 alin. (3) şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE :

Art.1. Se emite acordul de principiu în vederea obtinerii avizului Ministerului Educaţiei Naţionale si Cercetării Stiinţifice pentru schimbarea destinaţiei apartamentului nr. 2 din imobilul situat în Sibiu, str. Gladiolelor nr. 4, proprietatea publică a Municipiului Sibiu, din unitate de învăţământ în spaţiu cu altă destinaţie, pe o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.09.2016, conform avizului Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu nr. 4825/2016.

Art.2. Schimbarea destinatiei se va realiza numai după obtinerea avizului conform al Ministerului Educaţiei Naţionale si Cercetării Stiinţifice în sensul celor prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 27.01.2017.

Preşedinte de sedinţă,
   Gerold Hermann


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot5.pdf