Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
16h5

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 5

privind transmiterea în administrarea Serviciului Public
Administrare Cimitir, a mijlocului fix rezultat în urma investiţiilor
realizate la bunurile proprietatea publică a Municipiului Sibiu,
situate în incinta Cimitirului Municipal


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2016,
Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 2669/2016 privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Cimitir, a mijlocului fix rezultat în urma investiţiilor realizate la bunurile proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în incinta Cimitirului Municipal,
Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,
În conformitate cu prevederile art.135 (5) din Constituţia României, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 36 alin (2) lit "c" şi alin. 5 lit. "a", art. 45 alin. "3" şi art. 123 alin. (1), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE

Art.1. Se aprobă transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Cimitir a mijlocului fix rezultat în urma investitiilor efectuate, conform Procesului Verbal de receptie la terminarea lucrării nr. 5468/11.11.2015, identificat după cum urmează:

          - modernizare alei cimitir municipal zona D137 în valoare de 65.049,79 lei.

Art.2. Se aprobă încheierea unui Act adiţional la Contractul de Administrare nr. 32/2009 modificat şi completat ulterior prin acte adiţionale, încheiat între Municipiul Sibiu şi Serviciul Public Administrare Cimitir, conform celor menţionate la art.1, din prezenta hotărâre.

Art.3. Viceprimarul Municipiului Sibiu, care exercită atribuţiile conferite prin lege Primarului, conform H.C.L. nr. 375/2014 şi Serviciul Public Administrare Cimitir vor asigura executarea prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 28.01.2016

Preşedinte de sedinţă
     Ecaterina Birk


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot5.pdf