Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
17h4

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 4

privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare
Cimitir, a mijloacelor fixe rezultate în urma investiţiilor realizate
la bunurile proprietatea publică a Municipiului Sibiu,
situate în incinta Cimitirului Municipal


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.01.2017,
Analizând raportul Directiei Patrimoniu si Cadastru nr. 2489/2017, privind transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Cimitir, a mijloacelor fixe rezultate în urma investiţiilor realizate la bunurile proprietatea publică a Municipiului Sibiu, situate în incinta Cimitirului Municipal,
Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,
În conformitate cu prevederile art. 135 alin. (5) din Constituţia României, ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. "c" şi alin. 5 lit. "a", art. 45 alin. "3" şi art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă transmiterea în administrarea Serviciului Public Administrare Cimitir a mijloacelor fixe noi, rezultate în urma unor investitii efectuate, identificate după cum urmează :

          - amenajare rigole cu dren zona M Cimitir Municipal în valoare de 41.701,80 lei, conform PVTL nr. 6438/09.12.2016 si PV predare/primire înregistrat cu nr. 94349/20.12.2016 la Primăria Municipiului Sibiu
          - sistem supraveghere video în valoare de 155.968,80 lei, conform PVTL nr. 6411/07.12.2016 si PV predare/primire înregistrat cu nr. 94350/20.12.2016 la Primăria Municipiului Sibiu
          - amenajare parcare Cimitir Municipal în valoare de 289.008,22 lei, conform PVTL nr. 6560/15.12.2016 si PV predare/primire înregistrat cu nr. 95713/27.12.2016 la Primăria Municipiului Sibiu
          - sistem integrat de acces auto în valoare de 394.994,38 lei, conform PVTL nr. 6410/07.12.2016, 6477/12.12.2016, 6462/12.12.2016 si PV predare/primire înregistrat cu nr. 95724/27.12.2016 la Primăria Municipiului Sibiu
          - reinnoire îmbrăcăminte asfaltică alei Cimitir Municipal în valoare de 261.518,40 lei, conform PVTL nr. 6561/15.12.2016 si PV predare/primire înregistrat cu nr. 95712/27.12.2016 la Primăria Municipiului Sibiu.

Art.2. Se aprobă încheierea unui Act adiţional la Contractul de Administrare nr. 32/2009 modificat şi completat ulterior prin acte adiţionale, încheiat între Municipiul Sibiu şi Serviciul Public Administrare Cimitir, conform celor menţionate la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.3. Primarul Municipiului Sibiu şi Serviciul Public Administrare Cimitir vor asigura executarea prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 27.01.2017.

Preşedinte de sedinţă,
   Gerold Hermann


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot4.pdf