Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
16h4

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 4

privind aprobarea tarifelor practicate de S.C. Pieţe Sibiu S.A.
în anul 2016


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2016,
Analizând raportul nr. 84995/2016 prin care S.C. Pieţe Sibiu S.A. propune ca tarifele practicate în anul 2016 să fie mentinute la nivelul celor din anul 2015,
Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 40/2015 pentru aprobarea tarifelor practicate de S.C. Piete Sibiu S.A. în anul 2015,
Văzând raportul Comisiei de comert si servicii publice,
În conformitate cu prevederile pct. 9.1. din contractul de concesiune nr. 133097/104/29.10.2010 şi ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. d, alin. 6 lit. a, precum şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE

Art.1. Se aprobă tarifele practicate de S.C. Pieţe Sibiu S.A pentru anul 2016, cu mentinerea acestora la nivelul anului 2015, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul general al S.C. Pieţe Sibiu S.A. va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 28.01.2016

Preşedinte de sedinţă
     Ecaterina Birk


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot4.pdf