Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
08h394

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 394

pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a autovehiculelor si vehiculelor de orice fel oprite sau stationate neregulamentar pe domeniul public si privat al Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinara din data de 30.10.2008,
Analizând raportul nr.157809/2008 prin care Serviciul public pentru administrarea domeniului public si privat al municipiului Sibiu propune aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a autovehiculelor si vehiculelor de orice fel, oprite sau stationate neregulamentar pe domeniul public si privat al municipiului Sibiu,
Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, ale H.G. nr. 1391/2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002 ,
Vazând raportul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protectia mediului înconjurator, conservarea monumentelor istorice si de arhitectura,
În conformitate cu art.23 alin.1 lit. c, alin.2 lit. a,b, c din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 955/2004 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. c si ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba Regulamentul privind activitatea de ridicare, transport, depozitare si eliberare a autovehiculelor si vehiculelor de orice fel oprite sau stationate neregulamentar pe domeniul public si privat al Municipiului Sibiu, conform anexei nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.2. Directorul Serviciului Public pentru Administrarea Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu si Directorul Serviciului Public de Politie Comunitara al Municipiului Sibiu vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarâri.

Adoptata în Sibiu la data de 30.10.2008
PRESEDINTE:
Helmut Mathes


CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Dorin Nistor

Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot394.pdf