Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
10h383

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 383

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 368/2005 privind desfiinţarea Serviciului public administrare parcări şi preluarea obiectului său de activitate de către Serviciul public pentru administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Sibiu

          Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.11.2010, Analizând raportul nr. 149906/2010 prezentat de Serviciul public pentru administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Sibiu prin care se propune modificarea şi completarea H.C.L. nr. 368/2005 privind desfiinţarea Serviciului public administrare parcări şi preluarea obiectului său de activitate de către Serviciul public pentru administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Sibiu, Văzând raportul Comisiei de comerţ şi servicii publice, In conformitate cu dispoziţiile art. 57 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, În temeiul art. 36 alin.2 lit. c, ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privnd administraţia pbulică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE

Art.I. Începând cu data de 01.01.2011 se modifică următoarele articole din anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 368/2005 după cum urmează :            

            Art.5. alin.1 Secţiunea 1 “Dispoziţii generale” din anexa nr.4 la H.C.L nr. 368/2005 va avea următorul conţinut : “Taxele de parcare se percep pentru intervalul orar 08 – 14 respectiv 12 – 18 de luni până sâmbătă, iar duminica parcarea autovehiculelor este gratuită. “
            Art.6. alin.4 din Secţiunea 2  “Modul de plat㔠din anexa nr.4 la H.C.L nr. 368/2005 va avea următorul conţinut : “ Tichetele de parcare sunt valabile pentru unul din următoarele intervale orare (08oo – 14 oo) sau (12oo – 18 oo) pentru toate parcările cu plată administrate de Serviciul public pentru administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Sibiu“.
            Art. 8 alin.1 Secţiunea 4 Ť Taxa de parcare ť din anexa 4 la H.C.L. nr. 368/2005 va avea următorul conţinut : Ť Taxa de parcare este de 1 leu pentru un interval orar de 6 ore (08oo – 14 oo) sau (12oo – 18 oo)
            Se modifică conţinutul art. 10 Secţiunea 5 ŤAbonamente de parcare ť din anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 368/2005 în sensul că abonamentul redus pentru o singură parcare cu plată aflată în administrarea Serviciului public pentru administrarea domeniului public şi privat al municipiului Sibiu are tariful de 15 lei /lună/autovehicul şi abonamentul total pentru toate parcările cu plată aflate în administrarea Serviciului public pentru administrarea domeniului public şi privat al municipiului Sibiu are tariful de 30 lei/lună/autovehicul

Art.II. Se aprobă modificarea formei grafice a tichetului de parcare conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.III. Directorul Serviciului public pentru administrarea domeniului public şi privat al municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

 

 

Adoptata în Sibiu, la data de 25.11.2010


Presedinte
Stroie Ioan


CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Dorin Nistor

Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot383.pdf