Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
14h381

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 381

privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2015

          Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară la data de 18.12.2014,
Analizând raportul nr.71246/18.11.2014 întocmit de Direcţia Fiscală Locală Sibiu, privind impozitele şi taxele locale pentru anul 2015,
Analizând încadrarea teritoriului pe zone şi categorii de folosinţă situate în intravilanul şi extravilanul municipiului Sibiu, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 132/2014, precum şi Planul Urbanistic General aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.165/2011, ţinând seama de necesităţile de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2015 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte, În conformitate cu:
- prevederile art. 9 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997,
- art. 27 şi art.30 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale,
- art.287 şi art. 288 din Legea nr. 571 / 2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare şi pct. 290.1 din H.G. nr. 44 / 2004 privind normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571 / 2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare
- H.G. nr. 1309 / 27.12.2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2013, 2014 şi 2015.
- prevederile art.64 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
In temeiul art. 36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. c şi ale art. 45 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215 / 2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE

Art.1. - Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2015 conform Legii nr.571 / 2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare după cum urmează:

     a. Anexa I.1
         - impozit pe clădiri persoane fizice

     b. Anexa I.2
         - impozitul pe clădiri persoane juridice cota prevăzută la art.253 alin.(2), se stabileşte la 1,5 % din valoarea de inventar înregistrată în contabilitate
         - impozitul pe clădirile nereevaluate proprietatea persoanelor juridice, cota prevăzută la art.253 alin.6 se stabileşte la 20% din valoarea de inventar înregistrată în contabilitate pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă şi la 40% din valoarea de inventar înregistrată în contabilitate pentru clădirile care nu au fost reevaluate în ultimii 5 ani anterior anului fiscal de referinţă.
         - cota de impozit pentru clădirile cu destinaţie turistică ce nu funcţionează în cursul unui an calendaristic este de 5% din valoarea de inventar a clădirii.

     c. Anexa II
         - impozit pe terenurile amplasate în intravilan - terenul cu construcţii;
         - impozitul/taxă pe terenurile amplasate în intravilan – orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii.
         - impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan

     d. Anexa III
         - impozitul pe mijloacele de transport
         - impozitul pe autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone.
         - remorcă, semiremorci sau rulote
         - mijloace de transport pe apă

     e. Anexa IV
         - Taxă pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor

     f. Anexa V
         - Taxă de reclamă şi publicitate cota prevăzută la art.270 alin.(4), se stabileşte la 3 % din valoarea contractului de publicitate.

     g. Anexa VI
         - Impozitul pe spectacole

     h. Anexa VII
         - Taxa hotelieră cota prevăzută la art.279 alin.(2), se stabileşte la 1 % din tarifele de cazare practicate de unităţile hoteliere.

     i. Anexa VIII
         - Alte taxe locale
         - Taxă zilnică sau lunară pentru ocuparea temporară a locurilor publice altele decât cele din pieţe, târguri, oboare precum şi suprafeţele din faţa magazinelor sau atelierelor de prestări servicii.
         - Taxă pentru deţinerea în proprietate sau în folosinţă a unor utilije autorizate să funcţioneze în scopul obţinerii de venit.
         - Taxă pentru schimbarea destinaţiei unor spaţii
         - Taxă intrare şi vizitare obiective istorice
         - Taxă pentru vehicule lente
         - Taxă pentru folosirea temporară a terenurilor şi spaţiilor temporar disponibile aparţinând domeniului public în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ, preuniversitar de stat din municipiul Sibiu.
         - Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa
         - Taxa pentru depozitarea pamantului rezultat din sapaturi, in Rampa Remetea

     j. Anexa IX
         - Taxele extrajudiciare de timbru conform Legii 117/1999 cu modificările ulterioare

     k. Anexa X
         - Sancţiuni

     l. Anexa XI
         - Taxe speciale

Art.2. Pentru plata cu anticipaţie a impozitelor  pe clădiri, teren şi auto datorate pe întreg an  de către persoanele fizice se acordă bonificaţia, prevăzută la art. 255  alin.(2) , art. 260 alin. (2) , art. 265 alin. (2)  din  Legea nr. 571 / 2003 cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:
         a) în cazul impozitului pe clădiri, la 10 %
         b) în cazul impozitului pe teren, la 10 %
         c) taxa auto 10 %

Art.3. (1) Majorarea anuală prevăzută la art.287, din Legea nr. 571 / 2003 cu modificările şi completările ulterioare, este de 20% şi se stabileşte după cum urmează:
          a) în cazul impozitului pe clădiri, la 20 % pentru persoane juridice prevăzute la art. 253  alin.(1);
          b) în cazul impozitului pe teren, la 20 % pentru persoanele juridice;
          c) în cazul taxei asupra mijloacelor de transport, la 20 % pentru persoanele juridice;
          d) în cazul taxelor pentru eliberarea:
                    d.1. autorizaţiei de construire, la 20 % pentru persoane juridice;
                    d.2. autorizaţiei de desfiinţare, la 20% pentru persoane juridice;
         (2) În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, majorarea anuală prevăzută la alin.(1) este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexele la prezenta hotărâre.

Art.4. Pentru determinarea impozitului pe clădiri şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire în cazul persoanelor fizice, precum şi a impozitului pe teren, pentru anul 2015, se respecta delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 132/2014.

Art.5.  Anexele  I - XI  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Sibiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului Primăriei Municipiului Sibiu.
         (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, prin publicare în presă, cât şi prin mass-media.


Adoptata în Sibiu, la data de 18.12.2014

Presedinte
Livia Sava                       


CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Nistor Dorin Ilie

Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot381.pdf