Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
16h377

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 377

privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului
Sibiu în comisia de licitatie pentru închirierea standurilor de prezentare
si vânzare si a amplasamentelor aferente acestora de pe
str. Al. Papiu Ilarian din Municipiul Sibiu


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în sedinta ordinară din data de 24.11.2016,
Analizând raportul nr. 85856/2016 prin care Serviciul Administratie Locală propune desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu în comisia de licitatie pentru închirierea standurilor de prezentare si vânzare si a amplasamentelor aferente acestora de pe str. Al. Papiu Ilarian din Municipiul Sibiu,
Văzând raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 9 şi ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE :

Articol unic. Se desemnează d-nul HERMANN GEROLD ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu în comisia de licitatie pentru închirierea standurilor de prezentare si vânzare si a amplasamentelor aferente acestora de pe str. Al. Papiu Ilarian din Municipiul Sibiu.
                    Pentru situatiile în care reprezentantul Consiliului Local desemnat ca membru titular în comisia mentionată lipseste, se desemnează d-nul LERNER HELMUT ca supleant al acestuia.


Adoptata în Sibiu, la data de 24.11.2016.

Preşedinte de sedinţă,
  Răzvan-Codruţ Pop


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot377.pdf