Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
16h376

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 376

pentru aprobarea metodologiei si a caietului de sarcini privind
pregătirea si organizarea licitatiei pentru închirierea standurilor
de prezentare si vânzare si a amplasamentelor aferente
acestora de pe strada Papiu Ilarian din municipiul Sibiu


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de 24.11.2016,
Analizând raportul nr. 85718/16.11.2016 prin care Serviciul public de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Sibiu propune aprobarea metodologiei si a caietului de sarcini privind pregătirea si organizarea licitatiei pentru închirierea standurilor de prezentare si vânzare si a amplasamentelor aferente acestora de pe strada Papiu Ilarian din municipiul Sibiu,
Văzând raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor si raportul Comisiei de comert si servicii publice,
În temeiul art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 5 lit. a şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă metodologia privind pregătirea si organizarea licitatiei pentru închirierea standurilor de prezentare si vânzare si a amplasamentelor aferente acestora de pe strada Papiu Ilarian din municipiul Sibiu, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini al licitatiei, cu anexele acestuia (cerere de participare la licitatie, model contract închiriere, fisa identificare spatiu, plan de identificare spatii si teren), pentru închirierea standurilor de prezentare si vânzare si a amplasamentelor aferente acestora de pe strada Papiu Ilarian din municipiul Sibiu, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Serviciului public de administrare a domeniului public si privat al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 24.11.2016.

Preşedinte de sedinţă,
  Răzvan-Codruţ Pop


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot376.pdf