Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
16h37

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 37

pentru modificarea si completarea H.C.L. nr. 362/2013
privind aprobarea Regulamentului şi a taxelor de
utilizare a Stadionului Municipal Sibiu, cu
modificările si completările ulterioare


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 25.02.2016,
Analizând raportul nr. 6520/01.02.2016 prin care Serviciul public de Administrare a Domeniului Public şi Privat Sibiu propune modificarea si completarea H.C.L. nr. 362/2013 privind aprobarea Regulamentului şi a taxelor de utilizare a Stadionului Municipal Sibiu, cu modificările si completările ulterioare,
Văzând raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor si raportul Comisiei de comerţ şi servicii publice,
În conformitate cu dispoziţiile art. 868 alin. 2 din Noul Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 şi ale art. 30 din Legea nr. 273/2006, actualizată, ale art. 59 şi 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum si ale art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică, republicată,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. a şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE

Art.I. Se aprobă modificarea si completarea Regulamentului şi a taxelor de utilizare a Stadionului Municipal Sibiu, aprobat prin anexa nr. 1 la H.C.L. Sibiu nr. 362/2013, cu modificările si completările ulterioare, după cum urmează:

      1.Se modifică art. 14 alin.1 pct.1 si 2 "Taxe de utilizare pentru evenimente si concerte" din Regulamentul si taxele de utilizare a Stadionului Municipal Sibiu, în sensul că taxa de utilizare a terenului principal de fotbal este de 1.000 lei / zi iar taxa de utilizare a terenului secundar de antrenament este de 500 lei / zi.

      2. Se modifică art. 15 alin.1 pct.1 si 2 "Taxe de utilizare pentru amatori-Antrenamente si meciuri de fotbal" din Regulamentul si taxele de utilizare a Stadionului Municipal Sibiu, în sensul că taxa de utilizare a terenului principal de fotbal este de 150 lei / 1 h iar taxa de utilizare a terenului secundar de antrenament este de 100 lei / h.

      3. Se completează art. 15 "Taxe de utilizare pentru amatori-Antrenamente si meciuri de fotbal" din Regulamentul si taxele de utilizare a Stadionului Municipal Sibiu, cu aliniatul nr. 3 care va avea următorul continut: "Se stabileste o taxă de 40 % din taxa prevăzută la art. 15 alin. 1 pct.1 pentru scolile de fotbal cu sediul în municipiul Sibiu (pentru copii până la 18 ani) afiliate la Federatia Română de Fotbal, respectiv 20 % din taxa pentru asociatiile si cluburile de fotbal cu sediul în municipiul Sibiu afiliate la Federatia Română de Fotbal în Campionatele de seniori si juniori din România, doar pentru meciurile oficiale organizate conform calendarului stabilit de Federatia Română de Fotbal, la nivel national".

Art.II. Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 25.02.2016

Preşedinte de sedinţă,
Paul Constantin Mezei


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot37.pdf