Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
05h368

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 368

privind desfiintarea Serviciului public administrare parcari si preluarea obiectului sau de activitate de catre Serviciul public pentru administrarea domeniului public si privat al municipiului Sibiu


Consiliul Local al Municipiului Sibiu intrunit in sedinta ordinara din data de 27.10.2005,

Analizand raportul nr. 60790/2005 propus de Serviciul resurse umane, privind desfiintarea Serviciului public administrare parcari si preluarea obiectului sau de activitate de catre Serviciul public pentru administrarea domeniului public si privat al municipiului Sibiu,

Vazand avizul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

In conformitate cu prevederile art. 1, ale art. 23 alin. 3 lit. f si ale art. 24 din anexa nr. 1 cap. IV sectiunea a 2-a din H.G. nr. 955/2004 pentru aplicarea O.G. nr. 71/2002, si ale art. 169 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, precum si cu respectarea dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,

In temeiul art. 38 alin. 2 lit. e si i si al art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,HOTARASTEArt.1. Incepand cu data de 01.11.2005 Serviciul public de Administrare a Domeniului Public si Privat va prelua in obiectul sau de activitate, obiectul Serviciului public administrare parcari care se desfiinteaza cu aceeasi data.

Art.2. Patrimoniul Serviciului public administrare parcari, aprobat prin HCL nr. 86/2002 se preia de catre Serviciul public pentru administrarea domeniului public si privat al municipiului Sibiu.

Art.3. Bugetul Serviciului public administrare parcari aprobat prin HCL nr. 359/2004 se transfera catre Serviciul public pentru administrarea domeniului public si privat al municipiului Sibiu.

Art.4. Se aproba Regulamentul de organizare si functionare al Serviciului public pentru administrarea domeniului public si privat al municipiului Sibiu, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare, care face parte integranta din aceasta.

Art.5. Se aproba organigrama si statul de functii al Serviciului public pentru administrarea domeniului public si privat al municipiului Sibiu, conform anexelor nr. 2 si nr. 3 la prezenta hotarare care fac parte integranta din aceasta.

Art.6. Se aproba Normele privind administrarea domeniului public al municipiului Sibiu, conform anexei nr. 4 la prezenta hotarare, care face parte integranta din aceasta.

Art.7. Incepand cu data de 01.11.2005, personalul angajat la Serviciul public administrare parcari trece, ca urmare a reorganizarii, la Serviciul public pentru administrarea domeniului public si privat al municipiului Sibiu.

Art.8. Incepand cu data de 01.11.2005 se numeste in functia de director al Serviciului public pentru administrarea domeniului public si privat al municipiului Sibiu domnul Cretu Ilie.

Art.9. Incepand cu data de 01.11.2005 Serviciul public pentru administrarea domeniului public si privat al municipiului Sibiu se subroga in drepturi si obligatii Serviciului public administrare parcari, inclusiv in litigiile aflate pe rol la instantele judecatoresti.

Art.10. Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca HCL nr. 86/2002 de infiintare cu personalitate juridica a Serviciului public administrare parcari si, se revoca in mod corespunzator HCL nr. 235/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare, a organigramei si statului de functii la Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu.

Art.11. Primarul municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotarari.
Adoptata in Sibiu la data de 27.10.2005.

PRESEDINTE
Otilia Man

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola

Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot368.pdf