Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
13h362

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 362

privind aprobarea Regulamentului şi taxelor de utilizare a Stadionului Municipal Sibiu

          Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 19.12.2013, Analizând raportul nr. 66837/2013 prin care Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat Sibiu propune aprobarea Regulamentului şi taxelor de utilizare a Stadionului Municipal Sibiu, Văzând raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi raportul Comisiei de comerţ şi servicii publice, În conformitate cu dispoziţiile art. 868 alin.2 din noul Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 şi ale art. 30 din Legea nr. 273/2006, actualizată, În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.c, alin.6 lit.a şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE

Art.1. Se aprobă Regulamentul şi taxele de utilizare a Stadionului Municipal Sibiu, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 19.12.2013

Presedinte
Pavel Anita    


CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Nistor Dorin Ilie

Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot362.pdf