Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
15h349

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 349

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum si a
taxelor speciale, pentru anul 2016


   Având în vedere temeiurile legale, respectiv prevederile:
   a) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) si (2) si art. 139 alin. (2) din Constitutia României, republicată;
   b) articolul 4 si articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
   c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
   d) art. 20 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
   e) art. 27, art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. c), art. 45 din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
   f) art. 5 alin. (1) lit. a) si alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 si art. 761 alin. (2) si (3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
   g) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum si pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare;
   h) Legii nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare;
   i) Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările si completările ulterioare;
   j) art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
   k) Ordonantei Guvernului nr. 28/2008 privind registrul agricol, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 98/2009, cu modificările si completările ulterioare;
   l) art. 19 si art. 20 din Ordonanta Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 3/2003, cu modificările ulterioare;
   m) art. 5 din Legea cadastrului si publicitătii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
   n) art. 6 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piată, republicată, cu modificările si completările ulterioare;
   o) art. 2 si 3 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea serviciilor comunitare pentru cadastru si agricultură, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 39/2002;
   p) art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localitătilor urbane si rurale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 515/2002;
   q) Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019, aprobate prin Ordinul comun al ministrului agriculturii si dezvoltării rurale, ministrului dezvoltării regionale si administratiei publice, ministrului finantelor publice si presedintelui Institutul National de Statistică nr. 734/480/1003/3727/2015;
   r) Regulamentului privind stabilirea domeniilor de activitate si conditiile în care se pot institui taxe speciale, modul de organizare si de functionare a serviciilor publice de interes local, pentru care se propun taxele speciale respective, aprobat prin prezenta hotărâre;
   s) Hotărârii Consiliului Local nr. 2 / 2002 privind aprobarea Nomenclaturii stradale la nivelul Municipiului Sibiu;
   t) Planului urbanistic general aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 165/2011;
   u) Hotărârii Consiliului Local nr. 132/2014 privind stabilirea zonelor la nivelul Municipiului Sibiu;

   Tinând seama de prevederile art. 2 din Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a Reteaua de localităti, cu modificările si completările ulterioare, coroborate cu cele ale Legii nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, cu modificările si completările ulterioare, referitoare la componenta unitătilor administrativ-teritoriale, potrivit cărora ierarhizarea localitătilor la nivelul Municipiului Sibiu este următoarea:
   a) rangul ….: II…;
   Luând act de:
   a) raportul Directiei Fiscale Locale Sibiu, înregistrat sub nr. 72618 din 04.11.2015;
   b) raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,
   Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul să instituie si să perceapă impozite si taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finantarea activitătilor stabilite în competenta acestor autorităti, precum si asigurarea necesităţii de creştere a veniturilor proprii ale bugetului local pentru anul 2016 în scopul asigurării finanţării cheltuielilor publice locale, pe de o parte, precum şi de condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parte,
   Realizând publicarea anuntului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local privind stabilirea impozitelor si taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pe anul 2016 în contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administratia publică, republicată, înregistrat cu nr. 66456/09.10.2015 în Registrul special pentru evidenta anunturilor referitoare la elaborarea unor proiecte de acte normative si la sedintele publice ale Consiliului Local, si care a făcut obiectul:
   a) publicării pe pagina de internet la adresa: www.sibiu.ro;
   b) afisării la Primărie, în spatiul accesibil publicului;
   În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.b) si alin. 4 lit.c) si art.45 alin. (1) si alin. (2) lit. c) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
   Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în sedinta extraordinară din data de 09.11.2015,


HOTARASTE

Art.1. Se stabilesc impozitele şi taxele locale pentru anul 2016 conform Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, după cum urmează:

  a.  Anexa I.1
       - impozit pe clădirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, cota prevazuta la art. 457 alin. (1) se stabileste la 0,08% din valoarea impozabila a cladirii;
       - impozit pe clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, cota prevazuta la art. 458 alin. (1) se stabileste la 0,5% din valoarea impozabila a cladirii;
       - prin exceptie, impozitul pe clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice, cota prevazuta la art. 458 alin. (1) se stabileste la 1,3% din valoarea impozabila a cladirii dacă:
            - valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat este mai mica decat valoarea de impozitare stabilita conform art.457 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal;
            - valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi este mai mica decat valoarea de impozitare stabilita conform art.457 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal;
            - valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate este mai mica decat valoarea de impozitare stabilita conform art.457 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal;

       - impozit pe clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor fizice utilizate pentru activitati din domeniul agricol, cota prevazuta la art. 458 alin. (3) se stabileste la 0,4% din valoarea impozabila a cladirii.
  b.  Anexa I.2
       - impozitul pe clădirile rezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice cota prevăzută la art. 460 alin. (1) se stabileşte la 0,2 % din valoarea impozabila a cladirii;
       - impozitul pe clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice, cota prevăzută la art. 460 alin. (2) se stabileşte la 1,3 % din valoarea impozabila a cladirii;
       - impozit pe clădirile nerezidentiale aflate in proprietatea persoanelor juridice utilizate pentru activitati din domeniul agricol, cota prevazuta la art. 460 alin. (3) se stabileste la 0,4% din valoarea impozabila a cladirii;
       - impozitul pe clădirile nereevaluate proprietatea persoanelor juridice, cota prevăzută la art. 460 alin. 8 se stabileşte la 5% din valoarea impozabila a clădirii care nu a fost reevaluata în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinţă.
  c.  Anexa II
       - impozit pe terenurile amplasate în intravilan - terenul cu construcţii;
       - impozitul/taxă pe terenurile amplasate în intravilan - orice altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii;
       - impozitul/taxa pe terenurile amplasate în extravilan.
  d.  Anexa III
       - impozitul pe mijloacele de transport;
       - impozitul pe autovehicule de transport marfă cu masa totală autorizată egală sau mai mare de 12 tone;
       - remorcă, semiremorci sau rulote;
       - mijloace de transport pe apă.
  e.  Anexa IV
       - Taxă pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor.
  f.  Anexa V
       - Taxă pentru servicii de reclamă şi publicitate, cota prevăzută la art. 477 alin. (5) se stabileşte la 3% din valoarea contractului de publicitate.
  g.  Anexa VI
       - Impozitul pe spectacol.
  h.  Anexa VII
       - Alte taxe locale;
       - Taxă zilnică sau lunară pentru ocuparea temporară a locurilor publice altele decât cele din pieţe, târguri, oboare precum şi suprafeţele din faţa magazinelor sau atelierelor de prestări servicii;
       - Taxă pentru deţinerea în proprietate sau în folosinţă a unor utilije autorizate să funcţioneze în scopul obţinerii de venit;
       - Taxă pentru schimbarea destinaţiei unor spaţii;
       - Taxă intrare şi vizitare obiective istorice;
       - Taxă pentru vehicule lente;
       - Taxă pentru folosirea temporară a terenurilor şi spaţiilor temporar disponibile aparţinând domeniului public în care îşi desfăşoară activitatea unităţile de învăţământ, preuniversitar de stat din municipiul Sibiu;
       - Taxa pentru indeplinirea procedurii de divort pe cale administrativa;
       - Taxa pentru depozitarea pamantului rezultat din sapaturi, in Rampa Remetea.
  i.  Anexa VIII
       - Taxele extrajudiciare de timbru conform Legii 117/1999 cu modificările ulterioare.
  j.  Anexa IX
       - Sancţiuni.
  k.  Anexa X
       - Taxe speciale.

Art.2. Pentru plata cu anticipaţie a impozitelor pe clădiri, teren şi auto datorate pe întregul an de către persoanele fizice, se acordă bonificaţia prevăzută la art. 462 alin. (2), art. 467 alin. (2) , art. 472 alin. (2) din  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, după cum urmează:

  a) în cazul impozitului pe clădiri, de 10%;
  b) în cazul impozitului pe teren, de 10%;
  c) în cazul impozitului pe mijloacele de transport, de 10%.

Art.3. (1) Majorarea anuală prevăzută la art. 489 alin (1) si (2) din Legea nr. 227/2015 se stabileşte după cum urmează:

  a) în cazul impozitului/taxei pe clădirile nerezidentiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, cota aditionala este de 31% din cota de impozit propusă;
  b) în cazul impozitului/taxei pe clădirile rezidentiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, cota aditionala este de 50% din cota de impozit propusă;
  c) în cazul impozitului/taxei pe clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, cota aditionala este de 50% din cota de impozit propusă;
  d) în cazul impozitului/taxei pe clădirile nereevaluate aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, cota aditionala este de 50% din cota de impozit propusă;
  e) în cazul impozitului/taxei pe terenurile amplasate în intravilan, înregistrate în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 m2, aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, cota aditionala este de 20% din nivelul stabilit;
  f) in cazul impozitului/taxei pe terenurile amplasate în extravilan aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, cota aditionala este de 20% din nivelul stabilit;
  g) în cazul impozitului asupra mijloacelor de transport aflate în proprietatea persoanelor juridice, cota aditionala este de 20% din nivelul stabilit;
  h) în cazul taxelor pentru eliberarea:
      h.1. autorizaţiei de construire, cota aditionala este de 20% din cota taxei propusă pentru persoane juridice;
      h.2. autorizaţiei de desfiinţare, cota aditionala este de 20% din cota taxei propusă pentru persoane juridice;

         (2) În cazul impozitelor şi taxelor locale stabilite în sume fixe, datorate de catre persoanele juridice, cota aditionala este de 20% din nivelul stabilit si este inclusă în nivelurile acestora prevăzute în anexele la prezenta hotărâre.
Pentru terenul agricol nelucrat timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majoreaza cu 500%, incepand cu al treilea an.
Impozitul pe teren se majoreaza cu 500% pentru terenurile neingrijite, situate in intravilan.
Criteriile de incadrare in categoria terenurilor neingrijite sau a terenurilor agricole nelucrate se adopta prin hotarare a consiliului local.

Art.4. Pentru determinarea impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren şi a taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire, în cazul persoanelor fizice si juridice, pentru anul 2016, se respecta delimitarea zonelor aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr. 132/2014.

Art.5. Se aprobă Regulamentul privind stabilirea taxelor speciale din Anexa X, conform art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Art.6. Anexele I - XI fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.7.   (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului - Sibiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului Primăriei Municipiului Sibiu.
           (2) Aducerea la cunoştinţă publică se face prin afişare la sediul autorităţilor administraţiei publice locale, prin publicare în presă, cât şi prin mass-media.


Adoptata în Sibiu, la data de 09.11.2015

Preşedinte de sedinţă
Zeno-Karl Pinter


CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR
Dorin Ilie Nistor

Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot349.pdf