Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
10h340

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 340

pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 57/2007 privind reglementarea circulaţiei în Centrul istoric al Municipiului Sibiu

          Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.10.2010, Analizând raportul nr. 140994/2010 prin care Serviciul Public pentru administrarea domeniului public şi privat al municipiului Sibiu propune modificarea şi completarea H.C.L. nr. 57/2007 privind reglementarea circulaţiei în Centrul istoric al Municipiului Sibiu, Văzând raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, În conformitate cu dispoziţiile art. 6 din Legea nr. 52/2003, În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.c şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,


HOTARASTE

Art.1. Se aprobă modificarea şi completarea H.C.L. nr. 57/2007 privind reglementarea circulaţiei în Centrul istoric al Municipiului Sibiu, după cum urmează :

            La Anexa nr.2, Secţiunea III „Răspunderea contravenţională”, art. 13, se introduce lit. d cu următorul conţinut :

            „ Art.13 . Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 – 300 lei următoarele fapte:
…………………………………………………………………………………………………………
d) ieşirea autovehiculelor din Piaţa Mică din Municipiul Sibiu fără respectarea modului de funcţionare al sistemului de bariere, conform regulamentului de acces.
..............................................................................................................................................................”

Art.2. Directorul Serviciului Public pentru administrarea domeniului public şi privat al municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

 

Adoptata în Sibiu, la data de 28.10.2010


Presedinte
Eugen  Mitea


CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Dorin Nistor

Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot340.pdf