Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
16h327

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 327

privind aprobarea modificării preţurilor biletelor de călătorie
si ale abonamentelor practicate de S.C. TURSIB S.A.


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.10.2016,
Analizând raportul Serviciului Patrimoniu nr. 77480/2016 prin care se propune aprobarea majorării preţurilor biletelor de călătorie si implicit ale abonamentelor pentru o lună si o jumătate de lună, practicate de S.C. TURSIB S.A., începând cu 01.11.2016, în baza cresterii indicelui preturilor de consum fată de nivelul existent la data precedentei ajustări (sept. 2007),
Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului si raportul Comisiei de comert si servicii publice,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 cu privire la serviciile de transport public local, ale art. 24 alin. 1 din Ordinul nr. 272/2007 pentru aprobarea Normelor–cadru privind stabilirea, ajustarea si modificarea tarifelor pentru serviciile de transport public local de persoane,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. "c", 45 alin. (3) şi art. 123 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă modificarea preţurilor biletelor de călătorie si ale abonamentelor pentru o lună si o jumătate de lună, practicate de S.C. TURSIB S.A., operatorul desemnat să efectueze servicii de transport local de persoane, prin curse regulate, în Municipiul Sibiu, începând cu 01.11.2016, după cum urmează:

Nr. crt.
Denumirea documentului de călătorie
Perioada
Indicele preturilor de consum pentru servicii (IPC)
Tarif utilizat (lei - TVA inclus)
Tarif ajustat cu IPC (lei)
Tarif aprobat
(lei - TVA inclus)
1.
  Bilete
  sept. 2007 - iulie   2016
144,42
1,50
2,1663
2,00
2.
  Abonamente pentru o   lună
  sept. 2007 - iulie   2016
144,42
50,00
72,21
65,00
3.
  Abonamente 1 lună
  sept. 2007 - iulie   2016
144,42
30,00
43,326
34,00


Art.2. Primarul Municipiului Sibiu şi reprezentanţii S.C. TURSIB S.A. vor asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.
 

Adoptata în Sibiu, la data de 27.10.2016.

Preşedinte de sedinţă,
Spătari Ovidiu-Nicolae


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot327.pdf