Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
17h31

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 31

privind aprobarea Regulamentului şi a taxelor de utilizare pentru
terenul sintetic de fotbal al Stadionului Municipal Sibiu


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.02.2017,
Analizând raportul nr. 9877/10.02.2017 prin care Serviciul public de Administrare a Domeniului Public şi Privat Sibiu propune aprobarea Regulamentului şi a taxelor de utilizare pentru terenul sintetic de fotbal al Stadionului Municipal Sibiu,
Văzând raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor si raportul Comisiei de comert si servicii publice,
În conformitate cu dispoziţiile art. 868 alin. 2 din noul Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009, ale art. 30 din Legea nr. 273/2006, actualizată, si ale art. 7 alin. 13 din Legea nr. 52/2003, republicată,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. c, alin. 6 lit. a pct. 6 şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă Regulamentul şi taxele de utilizare pentru terenul sintetic de fotbal al Stadionului Municipal Sibiu, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Directorul Serviciului public de Administrare a Domeniului Public şi Privat Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 23.02.2017.


    Preşedinte de sedinţă,
Mariana Gabriela Brunchea    CONTRASEMNEAZĂ,
          SECRETAR
       Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot31.pdf