Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
13h30

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 30

privind modificarea H.C.L. nr.110/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu

          Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.02.2013, Analizând raportul nr.7757/08.02.2013 prin care Serviciul public de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Sibiu propune modificarea H.C.L. nr.110/2009 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, Văzând raportul Comisiei de comerţ şi servicii publice, În conformitate cu dispoziţiile art. 59 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată şi ale art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.c şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE

Art.1. Se modifică art.9 litera “b” din Regulamentul de organizare şi funcţionare al teraselor sezoniere pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu aprobat prin anexa nr.1 la H.C.L. nr.110/2009 care va avea următorul conţinut:

Art.9 “Suprafaţa ocupată de terasă se stabileşte astfel încât:
…………………………………..
b) să se rezerve pentru circulaţia pietonală cel puţin 3ml desfăşuraţi de la faţada imobilului până la lungimea perimetrului terasei (iar pentru str. Nicolae Bălcescu terasele vor putea fi amplasate pe piatra cubică maxim 1 ml ), delimitarea fizică urmând a fi efectuată de către S.P.A.D.P.P. Sibiu în funcţie de posibilităţile de amplasare a terasei.”
……………………………………..

Art.2. Directorul Serviciului public pentru administrarea domeniului public şi privat al municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 28.02.2013


Presedinte
Mathes Helmut       


CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Nistor Dorin Ilie

Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot30.pdf