Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
17h3

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 3

pentru aprobarea GHIDULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale,
nonprofit, de interes general, denumit generic
AGENDA COMUNITĂTII


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.01.2017,
Analizând raportul nr. 93238/15.12.2016 întocmit de Serviciul cultură, sport şi turism pentru aprobarea GHIDULUI privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit, de interes general, denumit generic AGENDA COMUNITĂTII,
Văzând raportul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive, de agrement şi tineret,
În conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general şi ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
În temeiul prevederilor art. 36, alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a), c), alin. (7) lit. a) şi art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă următoarele modificări si completări în cuprinsul Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit, de interes general, denumit generic AGENDA COMUNITĂTII :

1. La Art. 13 alin (1) Criteriul 1: Calitatea şi relevanţa proiectului se modifică şi va avea următorul conţinut :

Nr. Crt
CRITERIU
PUNCTAJ MAXIM
1.
 Calitatea şi relevanţa proiectului
45
 1.1 Demonstrarea faptului că proiectul vizează interesul comunitătii generale sau al unei subcomunităti
15
 1.2 Relevanţa proiectului pentru contextul local, raportat la temele Ghidul de
Dezvoltare a Municipiului Sibiu 2014 - 2020 aprobat prin HCL 371 / 2014
10
 1.3 Capacitatea proiectului de a genera coeziune la nivelul comunitătii, de a forma si întări capacitatea acesteia de a se autogestiona în vederea cresterii bunăstării tuturor membrilor săi, inclusiv a generatiilor viitoare
10
 1.4 Capacitatea proiectului de a se înscrie în Obiectivele generale ale programului Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 2019 (www.sibiu.ro)
10


Art.2. Se aprobă noul Ghid privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi de dezvoltare a comunităţii locale, nonprofit, de interes general, denumit generic AGENDA COMUNITĂTII care cuprinde modificările si completările cuprinse în art. 1, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se revocă H.C.L nr. 3/2016, având acelaşi obiect de reglementare.

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 27.01.2017.

Preşedinte de sedinţă,
   Gerold Hermann


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot3.pdf