Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
06h292

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 292

privind modificarea si completarea HCL nr.59/2003 privind stabilirea Metodologiei de ridicare, depozitare si valorificare a unor bunuri abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu


Consiliul Local al Municipiului Sibiu, in sedinta ordinara din data de 28.09.2006,

Analizand raportul nr. 108407/2006, al Serviciului public de administrare a domeniului public si privat Sibiu, prin care se propune modificarea si completarea HCL nr.59/2003, privind stabilirea Metodologiei de ridicare, depozitare si valorificare a unor bunuri abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu,

Vazand raportul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

In conformitate cu prevederile Legii nr.421/2002, modificata si completata prin Legea nr.309/2006 si ale Legii nr.156/2003 pentru aprobarea normelor metodologice la Legea nr.421/2002,

In temeiul prevederilor art.38, alin.2, lit.c, ale alin.5, lit.b, ale art.123, precum si ale art.46 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, cu modificarilesi completarile ulterioare,

HOTARASTE

Art.1. Se aproba modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Sibiu nr.59/2003, privind stabilirea Metodologiei de ridicare, depozitare si valorificare a unor bunuri abandonate pe domeniul public sau privat al Municipiului Sibiu, dupa cum urmeaza:

Articolul nr.3 din anexa la HCL nr.59/2003, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art.3.(1) Sesizarea primarului cu privire la existenta unor vehicule stationate pe domeniul public sau privat al municipiului, presupuse ca fiind abandonate sau fara stapan, se poate face in scris, verbal sau telefonic.

(2) Sesizarile mentionate la alin.(1) vor fi inregistrate intr-un registru special, condus de Serviciul public de administrare a domeniului public si privat al municipiului Sibiu, gestionat de catre imputernicitul primarului.

(3) Sesizarile cu privire la existenta unor vehicule abandonate sau fara stapan vor fi verificate pe teren de catre imputernicitul Primarului care va incheia procesul-verbal de constatare, semnat de 2 martori de preferinta locatari din zona, conform modelului aprobat prin normele netodologice de aplicare a Legii 421 / 2002, aprobate prin Legea nr.156/2003.

(4) Cu ocazia constatarii, vor fi consemnate orice alte elemente particulare de natura sa indreptateasca pe constatator sa considere vehiculul ca fiind abandonat sau fara stapan.

(5) Procesul-verbal de constatare va cuprinde urmatoarele date de identificare a vehiculului:
a) numar de inmatriculare, daca este cazul;
b) categoria;
c) marca si tipul;
d)seria motorului;
e) seria de sasiu sau caroserie;
f) starea fizica;
g) culoarea.
(6) In cazul in care in interiorul vehiculului abandonat sau fara stapan se gasesc unele bunuri, acestea vor fi mentionate in procesul-verbal de constatare. “
(7) a) Vehiculul fara stapan este vehiculul de orice categorie, fara placuta de inmatriculare sau alte marcaje oficiale, stationat pe domeniul public sau privat al statului ori al unitatilor administrative – teritoriale, al carui proprietar sau detinator legal este necunoscut.
b) Vehiculul abandonat este vehiculul de orice categorie, aflat pe domeniul public sau privat al statului ori al unitatilor administrative – teritoriale de cel putin un an, al carui proprietar sau detinator legal este cunoscut, insa exista indicii temeinice, determinate de starea improprie circulatiei acestuia pe drumurile publice, din care rezulta intentia neechivoca a proprietarului sau a detinatorului legal de a renunta la exercitarea drepturilor sale asupra vehiculului.

Articolul 4 din Anexa nr. 1 din H.C.L. nr. 59 / 2003 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“Art. 4. (1)Pentru vehiculele in privinta carora exista indicii temeinice ca ar fi fara stapan, se va utiliza urmatoarea procedura:

(2). Pentru vehiculele in privinta carora exista indicii ca ar fi fara stapan, agentul constatator va intocmi un proces verbal de constatare; in acelasi timp se va afisa o somatie pe caroseria vehiculului in vederea ridicarii acestuia de pe domeniul public sau privat in termen de 10 zile.
(3).Pentru vehiculul fara stapan, in vederea identificarii proprietarului sau detinatorului legal al acestuia, in termen de 5 zile de la data intocmirii procesului-verbal de constatare, imputernicitul primarului, aduce la cunostinta publica, prin anunt publicat intr-un cotidian local si prin afisare la sediul primariei, caracteristicile tehnice ale vehiculului si locul de unde acesta a fost identificat.
(4). Dupa expirarea termenului de 10 zile de la intocmirea procesului verbal si a somatiei de ridicare a vehiculului de pe domeniul public si privat al municipiului agentul constatator va intocmi un referat motivat pentru emiterea unei dispozitii de inventariere, expertizare, ridicare, transportare si depozitare a vehiculului si a bunurilor aflate in interiorul acestuia, prin grija agentului constatator, intr-un loc special amenajat .
(5)Rezultatul expertizarii autovehiculului, prin grija agentului constatator, se va consemna intr-un proces-verbal distinct care va cuprinde si inventarul bunurilor aflate in interiorul vehiculului.
(6). Imputernicitul primarului va depune toate diligentele necesare in vederea identificarii proprietarului sau detinatorul legal al vehiculului.
(7) Totodata agentul constatator va inainta organelor de politie o adresa cu datele de identificare a autovehiculului ( serie caroserie, serie motor, marca, model, culoare) si o copie dupa procesul verbal de constatare pentru efectuarea verificarilor specifice pentru identificarea proprietarului ( detinatorului legal).
(8). Daca, in urma demersurilor intreprinse vehiculul este revendicat in termen de 10 zile de la data anuntului, restituirea acestuia si a bunurilor aflate in interior se consemneaza intr-un proces-verbal si se poate face in termen de 10 zile de la data la care persoana care reclama vehiculul face dovada:
- calitatii de proprietar sau detinator legal a acestuia;
- achitarii tuturor taxelor si impozitelor prevazute de lege;
- achitarii sumelor corespunzatoare cheltuielilor legate de identificarea vehiculului fara stapan;
- achitarii la zi a tarifului de parcare in cazul vehiculelor ridicate din parcari;
(9) Restituirea se va face cu aprobarea primarului, pe baza unui referat motivat intocmit de agentul constatator la care se vor anexa actele doveditoare detinerii sau proprietatii autovehiculului.
(10). Daca vehiculul nu este revendicat de proprietar sau de detinatorul sau legal, in baza procesului-verbal de constatare si a verificarilor efectuate de agentul constatator si de organele de politie, agentul constatator va intocmi un referat motivat prin care propune primarului emitere unei dispozitii prin care declara vehiculul in cauza ca fiind fara stapan.
(11) Dispozitia se emite in termen de 48 de ore si se va inainta de indata agentului constatator din cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu.
(12). In cazul in care, in termen de 10 de zile de la data anuntului, vehiculul nu este revendicat de catre proprietar sau detinatorul legal, agentul constatator va intocmi un referat motivat privind trecerea vehiculului in domeniul privat al muncipiului Sibiu.
(13) Trecerea in domeniul privat se va face prin dispozitie a primarului urmand ca acesta sa fie valorificat conform art. 8 din Legea nr. 421 / 2002.”

Articolul 5 din Anexa nr. 1 din H.C.L. nr. 59 / 2003 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 5. (1) In cazul vehiculelor abandonate de pe domeniul public sau privat al municipiului Sibiu se va utiliza urmatoarea procedura:
(2). Pentru vehiculele abandonate, agentul constatator va intocmi un proces verbal de constatare si va afisa o somatie pe caroseria vehiculului in vederea ridicarii acestuia de pe domeniul public sau privat in termen de 10 zile.
(3). Dupa expirarea termenului de 10 zile de la intocmirea procesului verbal si a somatiei de ridicare a vehiculului de pe domeniul public si privat al municipiului agentul constatator va intocmi un referat motivat pentru emiterea unei dispozitii de inventariere, expertizare, ridicare, transportare si depozitare a vehiculului si a bunurilor aflate in interiorul acestuia, prin grija agentului constatator, intr-un loc special amenajat .
(4) Rezultatul expertizarii autovehiculului, prin grija agentului constatator, se va consemna intr-un proces-verbal distinct care va cuprinde si inventarul bunurilor aflate in interiorul vehiculului.
(5). Imputernicitul primarului va depune toate diligentele necesare in vederea identificarii proprietarului sau detinatorul legal al vehiculului.
(6)Totodata agentul constatator va inainta organelor de politie o adresa cu datele de identificare a autovehiculului ( serie caroserie, serie motor, marca, model, culoare) si o copie dupa procesul verbal de constatare pentru efectuarea verificarilor specifice pentru identificarea proprietarului ( detinatorului legal).
(7). Primarul, prin imputernicitul acestuia, someaza pe proprietarul sau detinatorul legal al vehiculului abandonat, prin scrisoare recomandata, cu aviz de primire sau prin afisaj daca persoana refuza somarea, ca, in termen de 5 zile de la primirea acesteia sa ridice vehiculul abandonat de pe domeniul public sau privat al municipiului.
(8) Daca proprietarul sau detinatorul legal al vehiculului abandonat nu da curs somatiei in termenul stabilit la alin. (3), agentul constatator pe baza unui referat motivate propune primarului, emiterea unei dispozitii prin care vehiculul in cauza declara vehiculul abandonat.
(9) Dispozitia se emite in termen de 48 de ore si se va inainta de indata agentului constatator din cadrul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public si Privat al Municipiului Sibiu
(10) Dupa expirarea unui termen de 5 zile de la data transmiterii somatiei conform alin. (3), agentul constatator va intocmi un referat motivat iar vehiculul va fi trecut de drept, prin dispozitie a primarului, in proprietatea privata a municipiului.
(11) Dispozitia respectiva va fi comunicata de indata, personal sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, proprietarului sau detinatorului legal al vehiculului, care o poate ataca in termen de 5 zile de la data comunicarii, la instanta de contencios administrativ.
(12) Daca dispozitia primarului nu este atacata in termenul de 5 zile de la data comunicarii) sau daca actiunea de atac a proprietarului sau a detinatorului legal al vehiculului a fost respinsa prin hotarare judecatoreasca definitiva, vehiculul, pe baza unei expertize de specialitate, urmeaza sa fie valorificat conform art. 10 din Legea nr. 421 / 2002.
(13) Daca proprietarul sau detinatorul legal al vehiculului abandonat se prezinta pentru ridicarea acestuia pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti de respingere a actiunii de atac impotriva dispozitiei primarului prevazuta la alin. (12) sau pana la predarea vehiculului spre valorificare, dispozitia primarului ramane fara obiect.
(14) In aceasta situatie, vehiculul se restituie numai dupa ce proprietarul sau detinatorul legal achita suma de 20.000.000 lei, cu titlu de amenda, precum si cheltuielile efectuate cu ridicarea, transportul, depozitarea si paza vehiculului. “


La articolul 6 din Anexa nr. 1 din HCL nr.59 / 2003 se va introduce un nou alineat, ce va fi numerotat cu 1, iar celelalte aliniate raman nemodificate si se vor numerota cu 2 si 3.

"(1). Expertul desemnat va intocmi si inainta o situatie referitoare la starea vehiculelor abandonate sau fara stapan trecute in proprietatea privata a municipiului.Prin aceasta situatie se va propune si modul de valorificare a vehiculelor, respectiv vanzarea directa sau prin licitatie ori predarea catre o unitate de colectare si valorificare a deseurilor. Primarul prin dispozitie, la propunerea agentului constatator printr-un referat, va dispune valorificarea vehiculelor respective. Din sumele rezultate prin valorificarea vehiculelor vor fi acoperite cheltuielile ocazionate cu identificarea, ridicarea, transportul, depozitarea, paza si expertizarea acestora.”

Se va introduce articolul numarul 8 in Anexa nr. 1 din H.C.L. nr. 59 / 2003 care va avea urmatorul cuprins:

Art. 8. Pentru fiecare vehicul abandonat sau fara stapan se va intocmi un dosar care va cuprinde obligatoriu urmatoarele date:

a) sesizarea scrisa (unde este cazul) sau o nota cu explicarea modalitatii de sesizare,
inregistrata in registrul specific;
b) procesul-verbal de constatare;
c) fotografii ale vehiculului abandonat sau fara stapan, realizate cu un aparat foto care afiseaza data fotografierii;
d) date despre proprietarul sau detinatorul legal al vehiculului abandonat sau fara stapan (unde este cazul);
e) referatul de cercetare in vederea identificarii proprietarului sau detinatorului legal al vehiculului abandonat sau fara stapan, intocmit de organul de politie;
f) copie de pe anuntul din cotidianul local, precum si de pe procesul-verbal de afisare la sediul primariei (pentru vehiculele fara stapan);
g) copie de pe somatia adresata proprietarului si de pe avizul de primire a acesteia (pentru vehiculele abandonate);
h) copie dupa dispozitia primarului de declarare a vehiculului ca abandonat / fara stapan;
i) copie dupa Dispozitia Primarului de trecere a vehiculului abandonat sau fara stapan in domeniul privat al municipiului.
j) copie dupa hotararea judecatoreasca definitiva de respingere a actiunii de atac impotriva dispozitiei primarului de trecere a vehiculului in proprietatea privata a municipiului, introdusa de proprietarul sau detinatorul legal;
k) raportul de expertiza al vehiculului;
l) situatia cu propunerea modalitatii de valorificare;
n) dispozitia primarului de valorificare a vehiculului;
m) documentele aferente valorificarii efective. “

Adoptata in Sibiu la data de 28.09.2006PRESEDINTE
Kurt Klemens


CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola

Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot292.pdf