Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
11h244

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 244

pentru completarea H.C.L. nr. 471/2008 privind aprobarea Regulamentului de acces al autovehiculelor în parcarea din „Cazarma 90”

          Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.07.2011, Analizând raportul nr. 41268/2011, al Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al municipiului Sibiu prin care se propune completarea H.C.L. nr. 471/2008 privind aprobarea Regulamentului de acces al autovehiculelor în parcarea din „Cazarma 90”, Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, În temeiul prevderilor art. 36 alin.2 lit.c şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia pubică locală, republicată,


HOTARASTE

Art.1. Se completează anexa nr.1 la H.C.L. nr. 471/2008 privind aprobarea Regulamentului de acces al autovehiculelor în parcarea din „Cazarma 90”, prin introducerea art. 111 care va avea următorul conţinut :

„Art. 111 În cazul pierderii dau deteriorării tichetului cu cod de bare, conducătorul autovehiculului va putea ieşi din parcarea „Cazarma 90” din Municipiul Sibiu numai după achitarea contravalorii unui tichet contravenţional în cuantum de 20 lei”.

Art.2. Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptata în Sibiu, la data de 28.07.2011


Presedinte
Birk Ecaterina           


CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Nistor Dorin Ilie

Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot244.pdf