Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
07h244

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARAREA NR.244

privind modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Cimitirului Municipal Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu intrunit in sedinta ordinara din data de 30.08.2007,

Analizand raportul nr.131277/2007 prin care Serviciul Public Administrare Cimitir propune modificarea si completarea Regulamentului propriu de organizare si functionare aprobat prin H.C.L. nr. 437/2005,

Avand in vedere necesitatea stabilirii unor masuri pentru gospodarirea eficienta a domeniului public administrat,

Vazand raportul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice,respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

In conformitate cu dispozitiile art.2.alin.2, art. 3 alin.1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, ale art. 57 si 58 din Legea nr. 24/2000, republicata si ale art. 6 din Legea nr. 52/2003,

In temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. a si d , alin.3 lit. b, alin.6 lit.a si ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata,


HOTARASTE

Art.1. Se aproba modificarea si completarea Regulamentului de organizare si functionare al Cimitirului Municipal Sibiu aprobat prin H.C.L. nr. 437/2005, dupa cum urmeaza :

- Se inlocuieste Cap. VIII – „Raspunderi si Sarcini” cu un nou capitol „Contraventii si Sanctiuni”, conform anexei nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
- Se introduce Anexa nr. 2 prin care se stabilesc tarifele de determinare a despagubirilor pentru pagubele pricinuite prin savarsirea contraventiilor in incinta Cimitirului Municipal Sibiu.

Art.2. Directorul Serviciului public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotarari.


Adoptata in Sibiu, la data de 30.08.2007

PRESEDINTE
Constantin Sovaiala

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Dorin Ilie Nistor

Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot244.pdf