Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
11h243

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 243

privind modificarea şi completarea H.C.L. nr. 57/2007 privind reglementarea circulaţiei în Centrul istoric al Municipiului Sibiu

          Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.07.2011, Analizând raportul nr. 41266/2011 prin care Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu propune modificarea şi completarea H.C.L. nr. 57/2007 privind reglementarea circulaţiei în Centrul istoric al Municipiului Sibiu, Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului, În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit. c şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE

Art.1. Se modifică şi se completează H.C.L. nr. 57/2007 privind reglementarea circulaţiei în Centrul istoric al Municipiului Sibiu, după cum urmează :

I.  La Anexa nr. 1 , Secţiunea III- „Răspunderea contravenţional㔠, art. 11, se elimină lit. e şi se va introduce aliniatul 2 cu următorul conţinut :
            „Alin.2. – În cazul pierderii sau deteriorării cardului magnetic se va putea elibera un nou card contra taxei de 100 lei”.

II. La Anexa nr.2, Secţiunea III - „Răspunderea contravenţională”, art. 13  se modifică şi va avea următorul conţinut :

„Art.13. (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 100 – 300 lei următoarele fapte :

  1. accesul în Piaţa Mică din Municipiul Sibiu al autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone. Excepţie fac autovehiculele autorizate de Primăria Municipiului Sibiu;
  2. staţionarea autovehiculelor mai mult de 24 h în Piaţa Mică din Municipiul Sibiu, cu excepţia rezidenţilor şi a posesorilor de abonamente emise pentru Piaţa Mică din Municipiul Sibiu. În această situaţie devin incidente prevederile H.C.L. nr. 103/2011 privind preluarea de către S.C. Pieţe Sibiu S.A a activităţii de ridicare, transport, depozitare şi eliberare a autovehiculelor şi vehiculelor de orice fel oprite sau staţionate neregulamentar pe domeniul public şi privat al municipiului Sibiu, aplicându-se sancţiune contravenţională de ridicare a autovehiculelor.
  3. intrarea şi ieşirea autovehiculelor din Piaţa Mică din municipiul Sibiu fără respectarea modului de funcţionare al sistemului de bariere, conform regulamentului de acces.

(2) În cazul pierderii sau deteriorării cardului magentic se va putea elibera un nou card contra taxei de 100 lei.

(3) În cazul pierderii sau deteriorării tichetului cu cod de bare, conducătorul autovehiculului va putea ieşi din Piaţa Mică din Municipiul Sibiu numai după achitarea contravalorii unui tichet contravenţional în cunatum de 40 lei.

Art.2. Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat al Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptata în Sibiu, la data de 28.07.2011


Presedinte
Birk Ecaterina           


CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Nistor Dorin Ilie

Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot243.pdf