Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
07h241

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARAREA NR. 241

privind circulatia vehiculelor cu tractiune animala pe raza Municipiului Sibiu

Consiliul Local al Municipiului Sibiu intrunit in sedinta ordinara din data de 30.08.2007,

Analizand raportul nr.138862/2007 prin care Serviciul Public de Politie Comunitara al Municipiului Sibiu propune adoptarea urmatoarelor masuri privind circulatia vehiculelor cu tractiune animala pe raza Municipiului Sibiu,

Vazand raportul Comisiei pentru administratie publica locala, juridica, apararea ordinii publice,respectarea drepturilor si libertatilor cetatenilor,

In conformitate cu art. 2, alin. 2, 3 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art. 6 din L. 52/2003 privind transparenta decizionala,

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 7 si art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare, republicata,


HOTARASTE

Art. 1 (1) Se interzice circulatia vehiculelor cu tractiune animala in Municipiul Sibiu, incepand cu data de 01.10.2007.
(2) In situatii exceptionale (activitati sportive, turistice, ceremonii, etc.) este permisa circulatia vehiculelor cu tractiune animala, cu avizul Primariei Municipiului Sibiu, emis la cerere, pentru fiecare caz in parte.
(3) In aviz va fi mentionat in mod expres traseul pe care il va parcurge solicitantul.
(4) Se stabileste taxa speciala de acces cu vehicule cu tractiune animala pentru situatii exceptionale, la valoarea de 100 lei/atelaj/ zi, taxa ce se va achita la Primaria Municipiului Sibiu anticipat emiterii avizului prevazut de art. 1 alin. (2).”

Art. 2(1) Nerespectarea dispozitiilor cuprinse in art. 1 alin. (1), (2) si (3) constituie contraventie si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) amenda contraventionala cuprinsa intre 200 lei si 400 lei, ca sanctiune contraventionala principala.
b) ca masura complementara atelajele vor fi sechestrate, transportate si depozitate intr-un loc special amenajat, acolo unde sunt depozitate si vehiculele fara proprietari sau cele abandonate pe domeniul public. Atelajele sechestrate pot fi recuperate de catre proprietari intr-un termen de maximum 3 zile de la data sechestrarii, dupa ce se face dovada proprietatii lor, a achitarii amenzii contraventionale aplicate conform art. 2 din prezenta Hotarare, precum si a unei taxe de 100 lei/zi reprezentand cheltuieli de transport, depozitare si paza acestora.
(2) Daca proprietarul sau detinatorul legal al vehiculului sechestrat nu isi recupereaza atelajul in termenul stabilit la art. 2 alin. (1) lit. b, agentul constatator, pe baza unui referat motivat, propune primarului emiterea unei dispozitii prin care vehiculul in cauza se declara abandonat fiind trecut in proprietatea privata a Municipiului Sibiu.
(3) Dispozitia astfel emisa, se va inainta de indata agentului constatator din cadrul Serviciului Public de Politie Comunitara al Municipiului Sibiu.

Art. 3 La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se revoca HCL nr. 113/2002, avand acelasi obiect de reglementare.

Art. 4 Prezenta hotarare se completeaza cu prevederile O.G. nr.2/2001.

Art.5. Primarul Municipiului Sibiu va asigura ducerea la indeplinire a prezentei hotarari.


Adoptata in Sibiu, la data de 30.08.2007

PRESEDINTE
Constantin Sovaiala

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Dorin Ilie Nistor

Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot241.pdf