Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
14h220

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 220

privind modificarea si completarea Contractului nr.11/2013, de delegare a gestiunii
serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Sibiu,
încheiat între Municipiul Sibiu si SC Tursib SA


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de 31.07.2014,
Analizând raportul nr. 44559/14.07.2014 prin care se propune modificarea si completarea Contractului nr.11/2013, de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în Municipiul Sibiu, încheiat între Municipiul Sibiu si SC Tursib SA,
Având în vedere adresa nr.3146/24.06.2014 a SC Tursib SA în acest sens,
Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului şi raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,
În conformitate cu prevederile art.30 din cap. XI, modificat prin actul adiţional nr.59/05.12.2013 la contractul de delegare nr.11/2013 a gestiunii prin delegare, în scopul unei administrări rentabile către SC Tursib SA a serviciilor de transport public local pe raza Municipiului Sibiu, art. 1 alin (6), lit e) şi art. 20 alin (6) din Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local şi O.G. nr. 97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice subvenţionate de transport rutier intern,
În temeiul art.36 alin. (2) lit."d", alin. (6) lit. a pct.14, art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE

Art.1. Se aprobă modificarea alin. 3 pct. a3) din cadrul Anexei 12 - Subvenţii direcţionate
din   "a3) tarif social luptători care au contribuit la victoria revoluţiei române din decembrie 1989 = 3 călătorii dus întors, valabile pe toată raza Municipiului Sibiu;  în cazul în care deţine calitatea de pensionar cu domiciliul în Municipiul Sibiu, se aplică tariful social de la pct.1"
 
în     "a3) tarif social luptători care au contribuit la victoria revoluţiei române din decembrie 1989 şi urmaş de erou martir (inclusiv însoţitorul pensionarului de invaliditate de gradul 1 sau al marelui mutilat) = abonament unic, valabil toate liniile pe toată raza Municipiului Sibiu; în cazul în care deţine calitatea de pensionar cu domiciliul în Municipiul Sibiu, se aplică tariful social de la pct.1."

            Această modificare se impune în baza încetării restricţiei impusă de Legea nr 341/12.07.2004, cu modificările şi completările ulterioare, la 3 călătorii dus-întors sau 6 călătorii simple. Modificarea se va prelua şi în Anexa 12 prin eliminarea paragrafului care face referire la prevederile Legii nr 283/14.12.2011, respectiv:
"modificată prin Legea nr. 283/14.12.2011. În anul 2012 se acordă reduceri de tarife sau, după caz, gratuităţi, numai în limita a 3 călătorii dus- întors sau 6 călătorii simple, la facilităţile de transport prevăzute de următoarele acte normative: 
b) art 5 alin (1) lit k din Legea nr 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;"

Art.2. Se aprobă adăugarea a două paragrafe la alin.1 din cadrul Anexei nr. 12 Subvenţii direcţionate, după cum urmează:

        " Noţiunea de casa de pensii de stat, recunoscută legislativ cuprinde şi Casele de Pensii care au buget propriu şi nu aparţin de bugetul asigurărilor sociale de stat ( spre exemplu Casa de Asigurări Sociale a avocaţilor, Casa de Pensii a notarilor publici, Casa de Pensii şi Ajutoare a Bisericii Evanghelice CA din Romania etc) unde contribuţiile sunt obligatorii pentru profesiile liberale respective sau anumite categorii de persoane."

        " Sunt asimilate pensionarilor, persoanele cu domiciliul în Municipiul Sibiu cu o vârstă mai mare de 65 de ani dar care nu îndeplinesc condiţiile pentru a beneficia de orice tip de pensie, inclusiv cazuri sociale. Aceste persoane trebuie să prezinte la emiterea cardului o adeverinţă eliberată de ANAF care să ateste veniturile obţinute din orice sursă (limita maximă lunară acceptată este valoarea pensiei sociale minime garantate raportată la perioada analizată- în prezent 350 lei). Persoanele care corespund cerinţelor enumerate se vor prezenta lunar la sediul Tursib cu buletinul/cartea de identitate, pentru activarea cardului, iar la expirarea perioadei de valabilitate a adeverinţei eliberate de către ANAF (90 de zile de la emitere), vor prezenta o nouă adeverinţă valabilă ( în cazul în care expirarea intervine în cadrul unei luni calendaristice, perioada de valabilitate se extinde pentru întreaga lună calendaristică)."

Art.3. Directorul general al S.C. Tursib S.A va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 31.07.2014

Presedinte
Gârleanu Maria             


CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Nistor Dorin Ilie

Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot220.pdf