Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
17h20

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 20

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Sibiu
în consiliul administrativ al Teatrului pentru Copii şi Tineret "GONG" Sibiu


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară la data de 27.01.2017,
Analizând raportul nr. 2185/12.01.2017 prin care Teatrul pentru Copii şi Tineret "GONG" Sibiu propune adoptarea unei hotărâri pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Sibiu în consiliul administrativ al acestei institutii,
Văzând raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,
În conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1) din O.G. nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul art. 36 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE :

Art.1. Se desemnează d-na consilier GRECU BIANKE-MARION, reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Sibiu, în consiliul administrativ al Teatrului pentru Copii şi Tineret "GONG" Sibiu.

Art.2. Managerul Teatrului pentru Copii şi Tineret "GONG" Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 27.01.2017.

Preşedinte de sedinţă,
   Gerold Hermann


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot20.pdf