Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
16h20

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 20

privind modificarea si completarea organigramei si statului de funcţii
pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară la data de 28.01.2016,
Analizând raportul nr. 3430/2016, prin care Serviciul resurse umane propune aprobarea statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, începând cu data de 01.01.2016,
Văzând raportul Comisiei pentru administratie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertătilor cetătenilor,
În conformitate cu prevederile art. 107 alin.2 lit. "b" din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu art. 5 din Legea nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice precum şi Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici nr. 1.932/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici,
Tinând cont că, prin modificările solicitate, numărul maxim de posturi prevăzut pe unitate administrativ - teritorială rămâne neschimbat, fiind cel stabilit potrivit prevederilor O.U.G. nr. 63/2010, aşa cum ne-a fost transmis şi de Instituţia Prefectului judeţului Sibiu prin adresa cu nr. 6071/15.04.2015 înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu sub nr. 25472/16.04.2015.
În temeiul art. 36 alin. 3 lit. "b, precum şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE

Art.1. Începând cu data de 01.01.2016, se aprobă următoarele modificări la organigrama si statul de functii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu:

   - la Serviciul cultură sport si turism, Compartiment Centrul de informare turistică, postul de referent, clasa III, gradul profesional superior, se transformă în post de consilier, clasa I, gradul profesional asistent;
   - la Serviciul administratie locală, coordonare asociatii de proprietari, Compartiment administratie locală, postul de inspector de specialitate gradul IA se transformă în inspector de specialitate gradul II;
   - la Serviciul urbanism si amenajarea teritoriului, functia publică vacantă de referent de specialitate gradul profesional asistent (studii superioare de scurtă durată) se transformă în funcţie publică de consilier, gradul profesional debutant (studii superioare) în cadrul aceluiaşi serviciu;
   - la Serviciul autorizare constructii, urmărire si planificare oras istoric, monumente, functia publică vacantă de consilier gradul profesional asistent se transformă în funcţie publică de consilier, gradul profesional debutant în cadrul aceluiaşi serviciu;
   - la Biroul pentru proiecte cu finantare internatională se desfiintează cele 8 posturi pe perioadă determinată de durata implementării proiectelor cu finantare internatională;
   - la Serviciul Administrativ se înfiinţează 2 posturi (posturi contractuale de execuţie), după cum urmează:
         - 1 post de muncitor calificat treapta I
         - 1 post de inspector de specialitate gradul I

   - la Biroul pentru proiecte cu finantare internatională se înfiintează 3 posturi (posturi contractuale de executie), după cum urmează:
         - 1 post de consilier debutant
         - 1 post de consilier gr.I
         - 1 post de consilier gr.IA

Art.2. Începând cu data de 01.01.2016, se aprobă, în mod corespunzător statul de funcţii si organigrama pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, conform anexelor nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Viceprimarul municipiului Sibiu care exercită atributiile conferite de lege primarului, conform H.C.L. nr. 375/2014, va asigura executarea prevederilor prezentei hotarari.


Adoptata în Sibiu, la data de 28.01.2016

Preşedinte de sedinţă
     Ecaterina Birk


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot20.pdf