Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
17h2

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 2

pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general
AGENDA SPORT


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.01.2017,
Analizând raportul nr. 93236/15.12.2016 întocmit de Serviciul Cultură, sport şi turism pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general AGENDA SPORT,
Văzând raportul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive, de agrement şi tineret,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 şi art. 181 din Legea nr. 69/2000, legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor judeţene pe ramură de sport şi ale municipiului Bucureşti şi ale art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d, alin. 6 lit. a şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă următoarele modificări si completări în cuprinsul Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general AGENDA SPORT :

   1. La Art.1, se va completa lista de acte normative ce reglementează domeniul de aplicare al prezentului Ghid cu următorul text: ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 61 din 28 septembrie 2016 şi HOTĂRÂREA nr. 720 din 28 septembrie 2016;

   2. La Art.8 alin. (1) lit.k) se modifică şi va avea următorul conţinut:

      Cheltuielile eligibile care nu sunt justificate corespunzător de către beneficiar, pot să fie refuzate la decont sau pot să fie aprobate la plată parţial. Cota parte aprobată spre plată va fi calculată de către autoritatea finanţatoare aplicând principiile de eficienţă, eficacitate şi economicitate;

      Valoarea finală a sumei decontate se va calcula raportat la eligibilitatea cheltuielilor depuse şi aprobate spre decont şi gradul global de îndeplinire a indicatorilor de performanţă asumaţi (anexa Contractului de finanţare). În acest sens organizatorii vor justifica distinct, în momentul solicitării decontului final, modul de îndeplinire a indicatorilor de performanţă.

      Neîndeplinirea indicatorilor asumaţi va duce la scăderea proporţională a sumei eligibil a fi decontate cu gradul global de îndeplinire a acestora;


   3. La Secţiunea IV - Decontul de cheltuieli, la descrierea liniei bugetare c. Cheltuieli de masă, alin (1), (2) şi (3), vor avea următorul conţinut:

      c. Cheltuieli de masă;

Cheltuielile de masă cuprind următoarele cheltuieli:

(1) Cheltuielile zilnice de masă pentru acţiunile sportive organizate în ţară se diferenţiază pe categorii de acţiuni, după cum urmează:

Acţiunea
Limite maxime / persoană
lei / zi
 a) Competiţii sportive interne:
 
 - de nivel comunal, orăşenesc sau municipal
 până la 45
 - de nivel judeţean
 până la 50
 - de nivel zonal sau interjudeţean
 până la 60
 - de nivel naţional
 până la 70
 b) Acţiuni de pregătire sportivă desfăşurate în ţară, organizate şi / sau finanţate, după caz, de:
 
 - cluburile sportive
 până la 85
 c) Competiţii sportive şi alte acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în ţară, organizate şi / sau finanţate de:
 
 - cluburile sportive
 până la 90

(2) La încheierea competiţiilor sportive şi a altor acţiuni sportive internaţionale desfăşurate în ţară, se poate organiza şi finanţa o masă oficială cu sportivii, antrenorii, arbitrii şi oficialii participanţi, precum şi cu alte persoane (inclusiv parteneri, sponsori, colaboratori) care au contribuit la organizarea acţiunii, în limita sumei de 110 lei de persoană. În această situaţie, suma prevăzută pentru masa de seară sau de prânz, după caz, nu se mai foloseşte.

(3) La competiţiile sportive organizate în ţară, organizatorii pot asigura sportivilor băuturi răcoritoare în sumă de până la 10 lei / persoană / joc sau reuniune.

4. La Secţiunea IV- Decontul de cheltuieli, la descrierea liniei bugetare d. Cheltuieli privind alimentaţia de efort, punctul 4) se modifică şi va avea următorul conţinut:

4) Cluburile sportive care au echipe sau grupe de copii şi juniori, pot acorda acestora în ziua antrenamentului, pentru compensarea efortului depus, alimente constând în produse lactate, fructe, miere sau alte produse cu efect nutritiv similar, în limita sumei de până la 15 lei / sportiv.

5. La Secţiunea IV- Decontul de cheltuieli, la descrierea liniei bugetare e. Cheltuieli privind plata arbitrilor, medicilor şi a altor persoane, paragraful 2 se modifică şi va avea următorul conţinut:

La discipline individuale sau jocuri sportive                                                                                                       - lei

Competiţii sportive internaţionale organizate de :
Competiţii sportive interne:
Federaţii sportive naţ.
Alte organizaţii sportive
de nivel comunal
de nivel judeţean
de nivel zonal sau interjudeţean
de nivel naţional
400
200
30
60
100
140/210

6. La Secţiunea IV- Decontul de cheltuieli, la descrierea liniei bugetare f. Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv se modifică şi va avea următorul conţinut:

f. Cheltuieli pentru achiziţionarea de materiale şi echipament sportiv

Pentru realizarea acţiunilor sportive se pot efectua cheltuieli pentru achiziţionarea de instalaţii şi materiale sportive, echipament sportiv de pregătire şi competiţie, ţinuta de reprezentare, după caz, în limita a 10% din valoarea contractului de finanţare.

Nu sunt eligibile cheltuielile pentru achiziţionarea de piese de schimb de orice fel sau combustibil pentru maşinile de competiţie pentru oricare din sporturile cu motor. Documente justificative:

Documentele tipice fiecărei cheltuieli (prevăzute la pag. 44).

7. La Secţiunea IV - Decontul de cheltuieli, la descrierea liniei bugetare g. Cheltuieli medicale şi pentru controlul doping, alin (1), se modifică şi va avea următorul conţinut:

g. Cheltuieli medicale şi pentru controlul doping

(1) Cluburile sportive pot să procure, în baza prescripţiei medicale:

a) vitamine şi susţinătoare de efort, în sumă de până la 20 lei / zi pentru fiecare sportiv;

b) medicamente, materiale sanitare, unguente şi produse pentru masaj utilizate în procesul de refacere şi recuperare, în sumă de până la 10 lei / zi pentru fiecare sportiv, în cadrul prevederilor bugetare aprobate în acest scop.

8. La Secţiunea IV - Decontul de cheltuieli, la descrierea liniei bugetare h. Alte categorii de cheltuieli, alin (1), lit j. se modifică şi va avea următorul conţinut :

j) gustări, băuturi răcoritoare, cafea şi altele asemenea, în limita sumei de 17 lei / zi / persoană, în cazul acţiunilor sportive, altele decât cele de pregătire;

Art.2. Se aprobă noul Ghid privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general AGENDA SPORT care cuprinde modificările si completările cuprinse în art. 1, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se revocă H.C.L nr. 2/2016 având acelaşi obiect de reglementare.

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 27.01.2017.

Preşedinte de sedinţă,
   Gerold Hermann


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot2.pdf