Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
16h2

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 2

pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru
activităţi sportive nonprofit de interes general
AGENDA SPORT


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2016,
Analizând raportul nr. 2643/15.01.2016 întocmit de Serviciul Cultură, sport şi turism pentru aprobarea Ghidului privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general AGENDA SPORT,
Văzând raportul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, activităţi sportive, de agrement şi tineret,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 şi art. 181 din Legea nr. 69/2000, legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările şi completările ulterioare, Ordinul nr. 130/2006 privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor judeţene pe ramură de sport şi ale municipiului Bucureşti; ale art. 7 din Legea nr.52/2003, republicată,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 2 lit. d, alin. 6 lit. a pct. 6 şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE

Art.1. Se aprobă Ghidul privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi sportive nonprofit de interes general AGENDA SPORT, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri se revocă H.C.L nr. 26/2015 având acelaşi obiect de reglementare.

Art.3. Viceprimarul Municipiului Sibiu, care exercită atribuţiile conferite prin lege primarului, conform H.C.L. nr. 375/2014, va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 28.01.2016

Preşedinte de sedinţă
     Ecaterina Birk


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot2.pdf