Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
17h19

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 19

privind constituirea unei noi Comisii locale de ordine publică
la nivelul Municipiului Sibiu


          Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 27.01.2017,
Analizând Raportul nr. 2175/12.01.2017 prin care Serviciul Administratie Locală propune constituirea unei noi Comisii locale de ordine publică la nivelul Municipiului Sibiu si aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare a acestei comisii,
Având în vedere faptul că în urma alegerilor locale din data de 05 iunie 2016 a fost ales un nou consiliu local, precum si adresa Inspectoratului de Politie al Judetului Sibiu - Politia Municipiului Sibiu nr. 425192/20.12.2016, înregistrată la Primăria Municipiului Sibiu cu nr. 95399/23.12.2016 prin care se nominalizează în această comisie d-nul Comisar de politie Cătălin Boros - sef Birou Ordine Publică,
Văzând raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor,
În conformitate cu dispozitiile art. 28 si 29 din Legea politiei locale nr. 155/2010, republicată si actualizată,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. 9 şi ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă constituirea unei noi Comisii locale de ordine publică la nivelul Municipiului Sibiu, în următoarea componentă:

1) d-na Astrid Cora Fodor - Primarul Municipiului Sibiu - presedinte
2) dl. Cătălin Boros - Şeful Biroului Ordine publică (Poliţia Municipiului Sibiu) - membru
3) dl. Gheorghe Adrian Aldea - Directorul General al Serviciului Public de Poliţie Locală al Mun. Sibiu - membru
4) dl. Dorin Ilie Nistor - Secretarul Municipiului Sibiu - membru
5) dl. Zeno Karl Pinter - consilier local - membru
6) dl. Liviu Cotârlă - consilier local - membru
7) dl. Ovidiu Nicolae Spătari - consilier local - membru


Art.2. Secretariatul Comisiei locale de ordine publică va fi asigurat de persoane cu atribuţii în acest sens, din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Sibiu, nominalizate prin Dispozitia Primarului.

Art.3. Se aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei locale de ordine publică constituită la nivelul Municipiului Sibiu, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art.4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 381/2010 cu modificările ulterioare, având acelasi obiect de reglementare.


Adoptata în Sibiu, la data de 27.01.2017.

Preşedinte de sedinţă,
   Gerold Hermann


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot19.pdf