Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
16h19

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 19

pentru modificarea H.C.L. nr. 349/2015 privind impozitele
şi taxele locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2016


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.01.2016,
Analizând raportul nr. 3433/20.01.2016 al Direcţiei Fiscale Locale Sibiu, pentru modificarea H.C.L. nr. 349/2015 privind impozitele şi taxele locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2016,
Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,
   Având în vedere prevederile:
       a) art. 56, art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) si (2) si art. 139 alin. (2) din Constitutia României, republicată;
       b) articolul 4 si articolul 9 paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
       c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
       d) art. 20 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;
       e) art. 5 alin. (1) lit. a) si alin. (2), art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b), art. 27, art. 30 si art. 761 alin. (2) si (3) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;
       f) art. 1, art. 2 alin. (1) lit. h), precum si pe cele ale titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările ulterioare;
       g) O.U.G. nr. 50/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, aprobată si modificată prin Legea nr. 358/31.12.2015;
       h) H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.
În temeiul art. 27, art.36 alin. 2 lit. b, alin. 4 lit. c şi ale art. 45 alin. 2 lit. c din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE

Art.1. Se aprobă modificarea anexei I.2 - "Impozit pe clădiri persoane juridice" prin eliminarea prevederilor referitoare la inregistrarea valorii impozabile a clădirii in contabilitatea proprietarului precum si cele referitoare la determinarea valorii impozabile a clădirii prin însumarea valorilor tuturor elementelor si instalatiilor functionale ale acesteia, anexa I.2 având continutul prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă modificarea anexei IV - "Taxă pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi a autorizaţiilor", prin stabilirea taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru alte constructii decat cele rezidentiale în cazul persoanelor juridice la 1%  din valoarea autorizată a lucrărilor de construcţii, inclusiv valoarea instalaţiilor aferente si prin stabilirea taxei pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizatiei privind desfăsurarea de activităti înregistrate în grupele CAEN 561 - Restaurante, 563 - Baruri si alte activităti de servire a băuturilor si 932 - Alte activităti recreative si distractive, anexa IV având continutul prevăzut în anexa nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Directorul Direcţiei Fiscale Locale Sibiu, va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 28.01.2016

Preşedinte de sedinţă
     Ecaterina Birk


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot19.pdf