Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
14h184

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 184

pentru modificarea H.C.L. nr. 362/2013 privind aprobarea Regulamentului
şi taxelor de utilizare a Stadionului Municipal Sibiu


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.06.2014,
Analizând raportul nr. 37660/2014 prin care Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat Sibiu propune modificarea H.C.L. nr. 362/2013 privind aprobarea Regulamentului şi taxelor de utilizare a Stadionului Municipal Sibiu,
Văzând raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi raportul Comisiei de comerţ şi servicii publice,
În conformitate cu dispoziţiile art. 868 alin.2 din noul Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009 şi ale art. 6 din Legea nr. 52/2003,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.c, alin.6 lit.a şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE

Art.1. Se aprobă modificarea art.10 din anexa nr.1 la H.C.L. nr. 362/2013 privind aprobarea Regulamentului şi taxelor de utilizare a Stadionului Municipal Sibiu, care va avea următorul conţinut :

       „ (1) În cazul organizării de concerte sau alte evenimente în incinta Stadionului Municipal Sibiu, se va permite accesul spectatorilor pe gazon şi pista de atletism, numai în situaţia în care, gazonul şi pista de atletism sunt protejate printr-un sistem de protecţie special asigurat de către organizator care are obligaţia de a-l monta respectiv demonta.
         (2) Organizatorul se obligă să întreţină în condiţii perfecte starea gazonului iar în caz contrar va reface porţiunile deteriorate pe cheltuiala proprie. ”

Art.2. Directorul Serviciului Public de Administrare a Domeniului Public şi Privat Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.          


Adoptata în Sibiu, la data de 26.06.2014

Presedinte
Bokor Corina             


CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Nistor Dorin Ilie

Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot184.pdf