Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
14h183

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 183

privind aprobarea Regulamentului de parcare a autovehiculelor în
parcările publice amenajate din zona Piaţa Cibin din mun. Sibiu


          Consiliul Local al Municipiului Sibiu întrunit în şedinţa ordinară din data de 26.06.2014,
Analizând raportul nr. 38663/2014 prin care Serviciul public de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Sibiu propune aprobarea Regulamentului de parcare a autovehiculelor în parcările publice amenajate din zona Piaţa Cibin din mun. Sibiu,
Văzând raportul Comisiei pentru administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor şi raportul Comisiei de comerţ şi servicii publice,
În conformitate cu prevederile art.23, alin.2 lit.a, b, c din Anexa nr.1 din H.G nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a O.G. nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local,
În temeiul art. 36 alin.2 lit.c şi ale art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE

Art.1. Se aprobă Regulamentul de parcare a autovehiculelor în parcările publice amenajate din zona Piaţa Cibin din mun. Sibiu, în sensul limitării timpului de staţionare în aceste parcări la maxim 2h, pe bază de tichet de parcare, timpul de parcare nefiind permis a fi prelungit prin taxare repetată, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.           

Art.2. Directorul Serviciului public de administrare a domeniului public şi privat al Municipiului Sibiu va asigura executarea prezentei hotărâri.           


Adoptata în Sibiu, la data de 26.06.2014

Presedinte
Bokor Corina             


CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Nistor Dorin Ilie

Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot183.pdf