Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
05h182

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

 

HOTARAREA NR. 182

privind aprobarea tarifelor pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta , a terenurilor aferente si a terenurilor proprietate publica si privata a unitatilor administrativ – teritoriale

Consiliul Local al Municipiului Sibiu intrunit in sedinta ordinara din data de 26.05.2005,

Analizand raportul nr. 62595./2005 prin care Directia Fiscala Locala Sibiu propune aprobarea tarifelor pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta , a terenurilor aferente si a terenurilor proprietate publica si privata a unitatilor administrativ – teritoriale

Vazand avizul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului,

In conformitate cu dispozitiile art. 16 din O.U.G nr. 45/2003, art. 14 din Legea nr. 213/1998, art. 6 alin.9 din Legea nr. 52/2003 si ale art. 62 din Legea nr. 24/2000,

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.g si d si ale art. 46 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala,

HOTARASTE


Art.1. Se aproba tarifele de baza pentru inchirierea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta,a terenurilor aferente si a terenurilor proprietate publica si privata a unitatilor administrativ – teritoriale cuprinse in anexa nr.1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Tarifele de baza stabilite conform art.1 vor fi indexate cu indicele de inflatie prevazut in Buletinul Statistic de Preturi la Capitolul “Servicii” .

Art.3. Incepand cu data de 1 iunie 2005 se revoca HCL nr. 47/2004, avand acelasi obiect de reglementare.

Art.4. Primarul Municipiului Sibiu, directorul Directiei Fiscale Locale Sibiu si directorul SC Urbana SA vor asigura executarea prevederilor prezentei hotarari.


Adoptata în Sibiu la data de 26.05.2005

 

PRESEDINTE
Gertrud Krech

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR
Iordan Nicola

Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot182.pdf