Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
17h18

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 18

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţii:
"REABILITARE CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ STÂNGA"
la Serviciul Public Administrare Cimitir


          Consiliul Local al Municiului Sibiu întrunit în sedinta ordinară din data de 27.01.2017,
Analizând raportul nr.3466/18.01.2016 întocmit de Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu prin care se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aprobati prin H.C.L. nr. 50/2014, pentru obiectivul de investiţii: "REABILITARE CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ STÂNGA",
Văzând raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului,
În conformitate cu prevederile art. 44 alin. 1 din Legea nr. 273/29.06.2006 privind finantele publice locale,
În temeiul art. 36 alin. (2) lit. "b", si alin. (4) lit. "d" şi art. 45 alin 1 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare,


HOTARASTE :

Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor  tehnico-economici, aprobati prin H.C.L nr. 50/27.02.2014 pentru obiectivul de investiţii: "REABILITARE CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ STÂNGA", la Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu, după cum urmează:

     I. Indicatori economici (inclusiv TVA)

        Total = 355,292 mii lei
        din care:
        C+ M = 299,881 mii lei

     II. Indicatori tehnici  
         Aria construită................................................................................................................................
205,75 mp.
         Aria desfăsurată.............................................................................................................................
306,50 mp.
         Aria utilă .......................................................................................................................................
154,55 mp.
         Înăltimea la streasină......................................................................................................................
3,75 m.
         Înăltimea totală...............................................................................................................................
6,95 m.
         Consolidări la baza clădirii...............................................................................................................
15,50 mc.
         Hidroizolatii ...................................................................................................................................
120,00 mp.
         Retea canalizare si dren (inclusiv tevi si fitinguri)................................................................................
1 buc.
         Retea alimentare cu apă (inclusiv tevi si fitinguri)................................................................................
1 buc.
         Instalatie electrică subsol ( 1 întrerupător, 3 corpuri de iluminat)..........................................................
1 buc.
         Instalatie electrică parter [18 întrerupătoare, 18 corpuri de iluminat
         ( 2 x 20 w, respectiv 2 x 40 w), 3 corpuri de iluminat aplică 60 w, 3 corpuri de iluminat plafoniera - 60 w,
         29 prize duble contact de protectie, 2 proiectoare LED 50 w , 1 tablou electric general].........................
1 buc.
         Retea iluminat de sigurantă (corp iluminat de sigurantă - 3 buc.)......................
1 buc.
         Retea calculatoare ( 200 m cabluri, 80 m racorduri flexibile, 16 prize de date aparente).........................
1 buc.
         Copertină la intrarea în clădire - 2 mp.…………………………………………….......................................
1 buc.
         Rampă de acces pentru persoane cu dizabilităti…………………………………......................................
1 buc.
         Strat suport pentru pardoseli............................................................................................................
107,50 mp.
         Parchet laminat trafic intens 8 mm...................................................................................................
85,50 mp.
         Compartimentări la ghiseu relatii cu publicul......................................................................................
22,00 mp.
         Jghiab tablă zincată 15 cm..............................................................................................................
67,50 m.
         Burlane tabla zincată 12,30 cm........................................................................................................
9,60 m.
         Usi exterioare PVC - inclusiv accesorii..............................................................................................
10,80 mp.
         Usi interioare PVC - inclusiv accesorii...............................................................................................
41,50 mp.
         Ferestre PVC cu geam termoizolant - inclusiv accesorii.....................................................................
20,50 mp.
         Pardoseli din gresie........................................................................................................................
28,25 mp.
         Placaje faiantă................................................................................................................................
57,20 mp.
         Centrala termică pe gaz metan 24 kw…………………………………………..……..................................
1 buc.
         Retea internă pentru calculatoare……………………………………..………………..................................
1 buc.
         Priza de pământ si paratrasnet………………………………………………….……...................................
1 buc.
         Reparatii tencuieli si zugrăveli cu lavabilㅅ……………………………….............................................
1955,00 mp.


Art.2. Directorul Serviciului Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu va asigura executarea prevederilor prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 27.01.2017.

Preşedinte de sedinţă,
   Gerold Hermann


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot18.pdf