Sibiu.ro
Acasă
E-Funcţionar
Manual de utilizare
Se începe căutarea
Cautare Google
16h18

JUDETUL SIBIU
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SIBIU

HOTARÂREA NR. 18

privind actualizarea componentei nominale a
Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism


          Consiliul local al municipiului Sibiu, întrunit în şedinţa ordinară din data 28.01.2016,
Analizând Raportul nr. 3807/21.01.2016 prin care Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului propune actualizarea componentei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului si Urbanism,
Văzând raportul Comisiei de organizare şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură,
In conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată si completată şi art. 57 şi 58 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
In temeiul prevederilor art. 36 alin. 9 şi ale art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


HOTARASTE

Art.1. Se aprobă actualizarea componenţei nominale a Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, conform anexei 1.

Art.2. La data intrării în vigoare a prevederilor prezentei hotărâri, se revocă Anexa nr. 1 din H.C.L. nr. 323/2014, având acelaşi obiect de reglementare.

Art.3. Viceprimarul municipiului Sibiu, care exercită atributiile conferite prin lege primarului conform H.C.L. nr. 375/2014, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.


Adoptata în Sibiu, la data de 28.01.2016

Preşedinte de sedinţă
     Ecaterina Birk


CONTRASEMNEAZĂ,
      SECRETAR
   Dorin Ilie Nistor


Obs:pentru intreaga hotarare scanata vezi hot18.pdf